ВАЖНО! Уважаеми ученици и родители, при желание да продължите онлайн обучението си за повече от 30 учебни дни, съгласно чл.115а, ал.4 от ЗПУО, подавате заявление и декларация към директора на 43.ОУ от тази публикация, които изпращаме ние към РУО-София-град за разрешение, заедно с приложени документи по посочените причини за това искане.

 При обявена извънредна епидемична обстановка, когато присъственият образователен процес в училището не е преустановен, при наличие на необходимите технически и технологични средства, обучението в дневна, индивидуална или комбинирана форма от разстояние в електронна среда може да се извършва за отделен ученик за повече от 30 учебни дни до края на извънредната епидемична обстановка, съгласно чл.115а, ал.4 от ЗПУО:

1. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето му;

2. ако поради здравословни причини, удостоверени с медицински документ, присъствието на ученика в училище поставя в риск живота или здравето на лица, с които той живее на един адрес;

3. по избор на ученика или родителя при условията на чл. 12, ал. 2 и след разрешение на началника на регионалното управление на образованието.

By admin