Уважаеми ученици и родители, съгласно чл.61 от Правилник за дейността на училището за организация обучение в ОРЕС – преминаването на всички класове 1 до 7.клас и паралелки е съгласно публикуваното в правилника и считано от утре 21.10.2021. Всеки работен ден училището ще бъде отворено в 8:00ч до 15,30ч. за взимане на учебници и помагала. Всички деца в ОРЕС по желание или карантина СЕ ОБУЧАВАТ с класовете си. В сайта на училището са публикувани правила при обучение от разстояние в електронна среда.

 1. Обучението от разстояние в електронна среда включва онлайн провеждане на учебни часове с видео- конферентна връзка при синхронни учебни часове, самостоятелно изпълнение на задачи, поставени от учителя в асинхронни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване. Обучението от разстояние в електронна среда – ОРЕС се осъществява в синхронен и асинхронен режим в електронната платформа Microsoft TEAMS.
  1. Седмичното разписание на часовете се получава от класния ръководител и в училищния сайт.
  1. При обучение в ОРЕС, на ученика се поставят оценки в синхронни учебни часове, отбелязват се отсъствия по неуважителни причини, когато не се включва в обявения график. Отразяват се бележки относно поведението му в Школо.
  1. Продължителността на дистанционния учебния час за всички видове подготовка при синхронно обучение от разстояние в електронна среда не може да надвишава:
   1. двадесет минути – в началния етап;
   1. тридесет минути – в прогимназиалния етап, съгласно чл. 7, ал.6 на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
  1. При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда времето за дистанционните учебни часове не може да надвишава продължителността на часовете от дневното разписание, съгласно чл. 7, ал.7 на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
  1. Обучението от разстояние в електронна среда да се извършва по утвърден график. Дневното разписание на училището може да се промени при синхронно обучение от разстояние в електронна среда, съгласно чл.10, ал.2 на на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.
  1. Текущата обратна връзка и оценяването по учебните предмети от раздел А и раздел Б на училищния учебен план за резултатите от обучението и текущото оценяване се осъществяват при синхронно взаимодействие на учителя с ученика от разстояние в електронна среда индивидуално или в група.
  1. Родителите са длъжни да осигурят необходимите технически и технологични условия за пълноценно участие в обучението;
  1. Родителите съдействат за спазването на правилата за провеждане на обучението в училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда:
 2. да осигурят редовното участие на ученика и своевременно да уведомява училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, за отсъствие на ученика по уважителни причини;
 3. да подпомагат процеса на самоподготовка на ученика и да съдейства за изграждане на навици за самостоятелно учене.
 4. В случай на невъзможност ученикът да присъства на синхронен урок в електронна среда, поради независещи от него причини – технически, проблеми с интернет свързаност и др., родителят уведомява за това класния ръководител/учител, като своевременно се информира за пропуснатия материал.
  1. Преди началото на онлайн-срещата с преподавателя ученикът се подготвя в подходящ външен вид, с изправно устройство, слушалки, микрофон и камера; необходимите учебни помагала и пособия за писане.
  1. Изисква се подготовка и на средата – да бъде тиха, без странични шумове, светлини, напр. включен телевизор и др. Препоръчва се ползването на слушалки, за да се избегне микрофония.
  1. В точния час ученикът се присъединява към виртуалната класна стая на съответния учебен предмет от дневната програма:
   1. Пише и говори на съвременен български език във виртуалната класна стая.
   1. Влиза навреме във виртуалната класна стая.
   1. Не провежда лични разговори във виртуалната класна стая.
   1. Изключва микрофона си, не вдига шум и не пречи на учителя при провеждане на образователния процес.
   1. Не изключва микрофоните на други ученици и учителя по време на часа във виртуалната класна стая.
   1. Изпраща домашните поставени от учителя в срок и според инструкциите на учителя в платформата Teams и/или в електронния дневник. 7. Спазва продължителността на електронния учебен час – 20 минути за начален и 30 минути за прогимназиален етап.
   1. Спазва началото на всеки учебен час по седмичното разписание в случай, че няма обявена промяна по обективни причини.
   1. С началото на онлайн-урока/сесията личният микрофон се заглушава и не се включва освен при изрично изискване от страна на преподавателя. По този начин се постига тишина и уважение във виртуалната класната стая.
  1. По време на онлайн-урока учениците са длъжни да наблюдават и слушат внимателно презентацията на учителя, както и да взимат участие при поставените задачи. Учителят има право да задава въпроси към конкретен ученик, с което проверява неговото активно присъствие, знания и концентрация в час.
  1. По време на онлайн-урока не се допуска говорене, изпращане на съобщения, снимки и емотикони между участниците. Това се счита за нарушаване на учебния процес и неуважение към преподавателя, което се отбелязва със забележка и уведомяване на родителя.
  1. При неспазване на правилата за етично поведение във виртуалната класна стая учителят има право да заглуши микрофона и да ограничи комуникацията на конкретен ученик за този час.
  1. Учителят има право да записва онлайн-уроците с помощта на инструментите на приложението MS Teams, с цел същите да бъдат наблюдавани по-късно от неприсъствалите ученици.
  1. След приключване на онлайн-урока ученикът излиза от текущата сесия, като натиска бутона с червената слушалка. Преподавателят напуска последен след всички ученици.
  1. Към всяка виртуална класна стая има активен чат-канал и след онлайн-сесиите. Изпратените текстови, гласови и видео-съобщения остават в хронологията на чата и могат да бъдат видяни от всички участници – ученици, родители, учители и директор.
  1. Предвид публичността и големия брой участници във онлайн-обучението не се допуска следното: споделянето на лична информация, несвързана с темата и целите на обучението; изпращане на обидни и дискриминационни съобщения, изображения и емотикони; писането само с главни букви – счита се за комуникация на висок тон; многократно изпращане на едно и също съобщение (спам); писането на съобщения на български език, но със символи от чужда азбука.
  1. Съгласно чл. 8, ал. 8 от Закона за закрила на детето, родителите, настойниците, попечителите или други лица, които полагат грижа за дете, са длъжни да не оставят без надзор и грижа децата до 12- годишна възраст, ако с това се създава опасност за тяхното физическо, психическо и нравствено развитие.
  1. ОБРАЗОВАТЕЛНА ПЛАТФОРМА MICROSOFT TEAMS – Microsoft 365 е внедрена в училището, като всички учители и ученици разполагат с индивидуално потребителско име и парола. Платформата позволява използване на пространство за организиране, съхраняване и споделяне на файлове, възможност за онлайн създаване, редактиране и споделяне на Word, Excel, PowerPoint и OneNote документи, вариант за дистанционно обучение и изпитване и лицензирани софтуери. Microsoft Teams осигурява съвременна и модерна виртуална класна стая. Учителите могат да създават и оценяват онлайн тестове, след което да дават обратна връзка и бележки на своите ученици. Всички могат да създават интерактивни презентации и отчети, да обменят информация и идеи, да работят съвместно по проекти и много други. Учителите могат да изнасят уроци на живо онлайн, да показват презентации и да споделят екрана на своя компютър, а учениците да виждат през техните устройства. Всички могат да участват в урока чрез гласово общуване или чат, съгласно гореописаните правила.
  1. Задължения на учителите:
   1. Учителят спазва графика за провеждане на синхронни/асинхронни учебни часове в електронна среда от разстояние, като регистрира събранията в календара на платформата.
   1. Подбира подходящи безплатни и други образователни източници на интерактивно електронно съдържание, подпомагащо образователния процес.
   1. Използва електронни учебници, работни листове, презентации, аудиофайлове, видео-материали, образователни платформи.
   1. Дава ясни и точни инструкции за начина и мястото за изпращане и получаване на обратна връзка от учениците – домашна работа, тестове, проекти и др.
   1. Въвежда оценки, отсъствия и отзиви на учениците непосредствено след провеждане на учебния си час или учебните си часове за деня в електронния дневник.
   1. В случай на невъзможност учителят да проведе синхронен урок в електронна среда, поради независещи от него причини – технически, проблеми с интернет свързаност и др., същият уведомява за това училищното ръководство и веднага, щом това стане възможно, качва информация за пропуснатия урок като съобщение до родителите/учениците от съответния клас в електронния дневник и/или във виртуалната класна стая на класа в платформата MS Teams.

By admin