ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА НА 43. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В УСЛОВИЯ НА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА

 

ГЛАВА І

ЦЕЛИ

 

Чл.1 Да реагираме съгласно здравните правила при всеки един случай на заболял или със съмнение за COVID-19;

Чл.2 Да имаме готовност при указания от здравните власти да превключим на обучение в електронна среда от разстояние (в т.ч. за отделни паралелки, цялото училище) и съобразно решенията на областния кризисeн щаб за борба с COVID-19;

Чл.3 Да осигурим условия за непрекъснатост на обучението за учениците от рисковите групи;

Чл.4 Да осигурим допълнително (компенсаторно) обучение и подкрепа за учениците, пропуснали учебни занятия поради здравословни причини, в т. ч. и заради карантиниране;

Чл.5 Да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене и да редуцираме ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация;

Чл.6 Да използваме кризата като възможност за иновации и подобряване на педагогически и организационни модели и практики, за създаване на още по-сплотени и взаимодействащи училищни и микроучилищни (класни) общности между учители, родители и ученици, за дооборудване и др.

Чл.7 Общите мерки включват предимно здравни протоколи и организационни правила, които да се прилагат от 43.ОУ, като задължителни мерки.

Чл.8 Препоръчителните мерки включват идеи и решения, от които 43.ОУ избира и прилага доколкото и където е възможно. Списъкът с препоръчителни мерки е отворен за промени, като в зависимост от развитието на епидемията от COVID-19 в страната ще се допълва и обогатява постоянно с решения. Препоръчителни мерки се обсъждат и приемат от педагогическия съвет.

ГЛАВА ІІ

МЕРКИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ ПРЕДАВАНЕ НА ИНФЕКЦИЯТА

Чл.9 Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на вируса включват:

ал.1 Спазване на общите здравни мерки.

ал.2 Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). Носенето на маска или шлем е задължително:

т.1 в общите закрити части на учебната сграда – преддверие, фоайета, стълбища, коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за институцията лица;

т.2 в класните стаи и другите учебни помещения (кабинети, физкултурен салон) – от учителите, които преподават на ученици от повече от една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в училището модел на дистанциране (между паралелки/класове/етапи). При учители, които преподават само в една паралелка носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание;

ал.3 Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.

Чл.10  Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване, а за учителите – маски или шлемове.

ГЛАВА ІІІ

ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ПОВЪРХНОСТИТЕ И ПРОВЕТРЯВАНЕ. УСЛОВИЯ ЗА ЛИЧНА ХИГИЕНА, ОСИГУРЕНИ ОТ УЧИЛИЩЕТО

Чл.11  Провежда се ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната), съгласно подробни инструкции за алгоритъма на дезинфекцията на МЗ, както следва:

Ал.1 влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в училища, бюра, чинове, маси, парапети, тоалетни чинии, мивки, кранове – от хигиенистите;

Ал.2 дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, уреди, екрани, и др. от учителите;

Чл.12 при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните мероприятия трябва се увеличават, като в зависимост от обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час.

Чл.13 Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие от учителите, като се обръща специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, компютърни зали, в които повърхностите, мишките, клавиатурите се дезинфекцират във всяко междучасие от хигиенисти и учители.

Чл.14 Във всички санитарни помещения и тоалетни в училищата е необходимо да се следи за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти от дежурни учители, хигиенистите и домакин.

Чл.15 Училището осигурява течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в тоалетните за всички ученици и работещи;

Чл.16 Поставят се автоматични и ръчни дозатори за дезинфектант за ръце на входа на училището, в учителската стая и в коридорите, в класните стаи, като тяхната употреба следва да е контролирана от дежурни учители, учители в учебните стаи.

Чл.17 Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне, елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите, правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце – от родителите и учителите;

Чл.18 Спазват се категорично в столовата и в бюфета публикуваните на интернет страницата на МЗ и БАБХ „Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес“;

ГЛАВА ІV

ВЪТРЕШНОУЧИЛИЩНА ОРГАНИЗАЦИЯ И СПАЗВАНЕ НА ПРАВИЛАТА ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЯТА.

 

Чл.19 Създават се две вътрешноучилищни постоянни комисии за организация и спазване на правилата във връзка с епидемията, определени със заповед на директора, както следва:

ал.1 за паралелките от начален етап:

т.1 Председател – главен учител начален етап;

т.2 постоянни членове – определен отговорник по класове за учебен срок – първи, втори, трети и четвърти клас;

т.3 постоянни членове – домакин, хигиенисти, охрана и портиер;

т.4 непостоянни членове – дежурни учители по утвърден от директора седмичен график дежурство по учебни корпуси, етажи;

ал.2 за паралелките от прогимназиален етап:

т.1 Председател – главен учител прогимназиален етап;

т.2 постоянни членове – определен отговорник по класове за учебен срок – пети, шести и седми клас;

т.3 постоянни членове – домакин, хигиенисти, охрана и портиер;

т.4 непостоянни членове – дежурни учители по утвърден от директора седмичен график дежурство по учебни корпуси, етажи;

чл.20 Вътрешноучилищните постоянни комисии изпълняват следните задължения:

ал.1 организират провеждането на начален и текущ инструктаж на учениците за спазването на настоящите вътрешни правила, съвместно с класните ръководители, като подържат отделна книга с инструктаж по класове и за педагогическия и непедагогическия персонал на училището, външните лица чрез публикуване в интернет страницата на училището;

ал.2 следят и актуализират при нужда настоящите вътрешни правила, съгласно актуални промени в нормативни документи и инструкции на МОН, МЗ и СРЗИ;

ал. 3 изготвят месечен доклад за изпълнение и предложения за актуализация по прилагането на настоящите правила;

ал.4 подържат книга със сигнали и препоръки към педагогическия и непедагогическия персонал;

ал.5 Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/столове/тоалетни информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски.

чл.21 Основните задължения на педагогическия персонал включват:

ал.1 Провеждане на периодични разговори/беседи в рамките на 5-10 минути за първи учебен час за деня в часа на класния ръководител, съобразени с възрастовите особености на учениците, за правилата, личната отговорност и живота на всеки един от нас в условията на епидемия от COVID-19. Разговорът има за цел най-вече да напомни на учениците за спазване и съблюдаване на правилата за лична хигиена и физическа дистанция и за възпитание на отговорно поведение към себе си и към останалите.

Ал.2 Напомняне на децата да докосват по-малко предмети в класната стая и в останалите помещения, както и да не споделят храни и напитки.

Ал.3 Даване на личен пример на учениците от педагогическите специалисти.

Ал.4 Поставяне на видно място – в коридори/класни стаи/столове/тоалетни информационни материали (плакати) за правилна хигиена на ръцете, спазване на физическа дистанция, респираторен етикет, носене на защитни маски.

Ал.5 Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при осъществяване на заниманията по интереси.

т.1 Организиране на групи за занимания по интереси в рамките на паралелката, а при необходимост от смесване на ученици от различни паралелки, в т.ч. и от различни училища – разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която да не позволява пряко взаимодействие между тях.

т.2 При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове и групово обучение, се прилагат актуалните здравни регулации на Министерството на здравеопазването.

ГЛАВА V

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ СЪМНЕНИЕ ИЛИ СЛУЧАЙ НА COVID-19 В УЧИЛИЩЕТО

 

Чл.22 Обособява се място за изолиране на ученик или лице с грипоподобни симптоми – кабинет на медицинското лице.

Чл.23 Създаваа се организация в училището за осъществяване на медицински филтър за наличие на грипоподобни симптоми и недопускане в сградата на училището на лица във видимо нездравословно състояние чрез поставени три терморамки за измерване на телесна температура на входовете на двата учебни корпуса. Работата на охранителя, портиера и медицинското лице в началото на учебната смяна се подпомага от дежурните учители по етажи и учителите, които влизат в първия учебен час и могат да подадат обратна информация за общото състояние на учениците при съмнения за здравословното състояние на учениците и служителите.

Чл.23 Организира се разяснителна кампания и обучение на педагогическите и непедагогическите специалисти да разпознават симптомите на COVID-19, за да може по- бързо да се определят потенциалните заболелиот вътрешноучилищните комисии под ръководството на медицинското лице.

Чл.24 Информират на родителите за прилаганите здравни протоколи и за начина на уведомяването им при възникване на съмнение за случай на COVID-19 в началото на учебната година, както и за последващите мерки чрез интернет страницата на училището и инструктаж, който се провежда на родителски срещи.

Чл.25 Задължителните здравни протоколи за поведение при съмнение или случай на COVID-19 в училището включват:

Ал.1. При наличие на един или повече симптоми при ученик (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

т.1 Първоначално поведение:

 • Ученикът се изолира незабавно в кабинет на медицинското лице на ет.1, докато не се прибере у дома.
 • На ученика се поставя маска, съобразена с възрастта му.
 • Незабавно се осъществява връзка с родителите/настойниците и се изисква да вземат ученика, като се съобразяват с необходимите превантивни мерки (носене на маски за лице, използване на личен транспорт при възможност).
 • На родителите/настойниците се припомнят процедурите, които трябва да следват – да се избягва физически контакт и да се консултират със семейния лекар на ученика (първо по телефона) за преценка на здравословното му състояние и последващи действия съобразно конкретната ситуация, вкл. необходимост от провеждане на тест за нов коронавирус.
 • След като ученикът напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.
 • Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 • Ученикът се допуска отново в присъствено обучение в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здрав и това е допустимо.

т.2  В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик

 • Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ.
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище.
 • Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.
 • Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:
 • Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
 • Класният ръководител в начален етап на основно образование.
 • Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
 • Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
 • Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.
 • Всички контактни лица се инструктират за провеждане по време на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
 • При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата.
 • След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия.
 • Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

Ал.2 При наличие на един или повече симптоми при възрастен (повишена телесна температура, кашлица, хрема, задух, болки в гърлото, умора, мускулни болки, гадене, повръщане, диария и др.):

т.1 Първоначално поведение

 • Лицето незабавно се изолира и му се предоставя маска, която да постави на лицето си, ако връщането у дома не е възможно в същия момент.
 • Избягва се физически контакт с други лица.
 • При възможност използва личен транспорт за придвижване.
 • Осъществява консултация с личния си лекар за преценка на състоянието му и за последващи действия, в т.ч. и за решение дали е нужно да се направи тест.
 • Директорът на училището предоставя на съответната РЗИ списък с контактните на лицето учители и ученици в съответствие с указанията на РЗИ.
 • Информират се родителите на учениците, които са били в контакт с лицето.
 • След като лицето напусне помещението, се извършва щателна дезинфекция в кратък срок с биоцид с вирусоцидно действие, при спазване на изискванията за дезинфекция.
 • Стриктно се спазват превантивните и ограничителните мерки.
 • Лицето се допуска отново на работа в училище само срещу медицинска бележка от семейния лекар, че е клинично здраво и това е допустимо.

т.2 В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на възрастен човек:

 • На педагогическия и непедагогическия персонал училището осигурява групова застраховка Коронавирус за времето на присъствено учебно време;
 • Лицето информира директора на училището, който незабавно се свързва със съответната РЗИ, която извършва епидемиологично проучване с цел оценка на риска.
 • Учениците от паралелката в начален курс, на които учителят е класен ръководител – родителите/настойниците се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ;
 • Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
 • Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
 • Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.
 • Всички контактни лица се инструктират за провеждане на наблюдение по време на домашната карантина за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и за навременно уведомяване на личните лекари и на РЗИ.
 • След отстраняване на заразеното лице се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи, помещенията и предметите, до които е имало контакт лицето в последните 48 часа, след което класните стаи и другите помещения може да се използват за учебни занятия или други цели.
 • Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

ГЛАВА VІ

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРЕВКЛЮЧВАНЕ КЪМ ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ РАЗСТОЯНИЕ И В ДРУГА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Чл.25 Обучение в електронна среда от разстояние (ОЕСР) не е дистанционната форма на обучение.

Чл.26 ОЕСР се осъществява от учителите в училището, в което се обучават учениците.

Чл.27 В случаите на отстраняване от работа на начален учител поради положителен резултат от PCR тест учениците от паралелката продължават обучението си в електронна среда от разстояние по утвърденото седмично разписание със заместващ учител за периода на карантината, след което се завръщат обратно в училище.

Чл.28 В случаите на отстраняване от работа на учител, преподаващ в повече от една паралелка, поради положителен резултат от PCR тест, при осъществяван близък контакт на учителя с ученици от повече паралелки, учениците от всички тези паралелки преминават към ОЕСР за времето на карантината, след което се завръщат обратно в училище. При спазени изисквания за осъществена дистанция с учениците обучението на учениците продължава присъствено в училище със заместващ учител.

Чл.29 Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за отделен ученик се допуска по здравословни причини в случаите, ако отсъствието му е за период до 30 дни, когато има желание, разполага с необходимите технически и технологични възможности и физическото му състояние позволява да се включи в уроци заедно със съученици от клас и паралелка по предварително утвърден график със заповед на директора.

Ал.1 За един предмет на клас със заповед на директора се определя един онлайн учител.

Ал.2 Ученикът не подлежи на оценяване и не променя формата на обучение.

Ал.3 Родител може да заяви преди началото на учебната година самостоятелна форма на обучение, за която ученикът се подпомага чрез онлайн консултации по утвърден от директора график.

Ал. 4 Към обучение в електронна среда от разстояние може да премине и отделен ученик, който е карантиниран по решение на РЗИ в резултат на положителен PCR тест на член от домакинството му.

Чл.30 Организирането и провеждането на ОЕСР се извършват от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното време, като при нормална продължителност на работното време за отчитане на деня като работен учителят трябва да има поне 5 астрономически часа работа, свързана с осъществяване на обучението, или поне 25 астрономически часа седмично (5 часа среднодневно) при работна седмица от 5 работни дни. За дните, отчетени като работни, се дължат уговорените възнаграждения съгласно колективен трудов договор и/или вътрешни правила за работна заплата. При намалена продължителност на работното време изискването се прилага пропорционално.

Чл.31 Задължителните мерки за плавно преминаване от присъствено обучение към обучение в електронна среда от разстояние включват:

 1. Осигуряване на защита на личните данни на учителите и учениците и сигурността на информацията в електронна среда.
 2. Събиране на база данни в училището с актуални профили и имейли на учениците.
 3. Избор на платформа за осъществяване на обучението и комуникацията, като се прилага следният приоритетен ред:
 4. Използване на единна платформа за цялото училище – Microsoft TEAMS
 5. Ориентиране към общи, познати и използвани до момента платформи и приложения от учителите и учениците в съответния випуск
 6. Прилагани приложения и начини за комуникация в паралелката
 7. Избор на начин за осъществяване на обучението и комуникацията:
 8. Синхронно ОЕСР (поставят се отсъствия и оценки)
 9. Асинхронно ОЕСР (не се поставят отсъствия, но в процеса на оценяване се отчитат участието и ангажираността на ученика)
 10. Редуване на синхронно и асинхронно ОЕСР (отсъствия се поставят само за часовете на синхронно ОЕСР)
 11. Алтернативни начини, в т.ч. чрез предоставяне на материали на хартия (възможно е и оценяване)
 12. Определяне на Екип за подкрепа при осъществяването на ОЕСР и на Организационен екип
 13. Разработване на алтернативни седмични разписания за прилагане в случаите, когато учениците от повече от една паралелка са поставени под карантина
 14. Изготвяне на списък със заместващи учители и на учители, които имат умения и възможности да осъществяват ОЕСР (в т.ч. студенти от висшите училища, обучавани за учители).
 15. При отказ на учител за работа в ОЕСР поради липса на компетенции се провежда вътрешноучилищна квалификация за подпомагането му за срок от една календарна седмица, в която отказалия учител е в платен годишен отпуск.

Чл.32 Общите условия за преминаване на ученик в задължителна училищна възраст от дневна в самостоятелна, индивидуална или дистанционна форма се свеждат до:

Ал.1 Наличие на здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, че ученикът не може да се обучава в дневна форма (допустимо условие е за преминаване и в трите посочени форми).

Ал.2 В условията на COVID-19 здравословните причини, поради които ученик не може и не желае да посещава присъствена форма (в т.ч. и ако негов родител/настойник попада в рискова група), се удостоверяват или с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия по реда на Закона за здравето, или за заболяванията, включени в Приложение № 2 – с етапна епикриза от лекаря специалист, проследяващ заболяването на лицето.

Ал.3 Семейни причини (избор на родителите – допустимо условие за преминаване в самостоятелна форма, желание да завърши срока/годината в други срокове – допустимо условие за преминаване в индивидуална форма, или трайно пребиваване със семейството на територията на друга държава – допустимо условие за преминаване в дистанционна форма на обучение за ученик 1. – 12. клас). Наличие на специални образователни потребности или на изявени дарби.

Ал.4 За всяка от формите нормативната уредба поставя още и допълнителни условия, като за дистанционната форма на обучение ученикът трябва да се обучава в 5. – 12. клас. Учениците от 1. – 4. клас освен в дневна форма може да се обучават в самостоятелна или в индивидуална форма само по изключение, когато по здравословни причини детето се лекува в чужбина.

Ал.5 В случаите, когато ученик се обучава в самостоятелна форма, е необходимо родителите да осигурят необходимите условия за самоподготовката му. Присъствието му в училище е необходимо за полагане на съответните изпити за срочна или годишна оценка. В допълнение на общо основание на учениците, записани в самостоятелна форма на обучение, училището може да предоставя в хода на учебните занятия консултации и обща подкрепа, а с предвижданите нови изменения в държавния образователен стандарт за приобщаващото образование – и допълнително обучение по учебни предмети в електронна среда от разстояние в рамките на 10 часа месечно, за преодоляване на образователни дефицити.

Ал.6 С учениците, които се обучават в индивидуална форма, учителите работят в индивидуални учебни часове в училище или вкъщи, като нормативната уредба ще предвиди част от тези часове да се осъществява от разстояние в електронна среда. Индивидуалните часове се предоставят в съответствие с разработен от училището индивидуален учебен план, включващ поне 50% от задължителните учебни часове по училищен учебен план. Обратната връзка за напредъка на учениците се отразява под формата на текущо оценяване или чрез полагане на изпити за срочна/годишна оценка. Допълнително и на учениците, записани в индивидуална форма на обучение, училището предоставя при необходимост консултации и обща подкрепа.

Ал.7 За разлика от самостоятелната и индивидуалната форма на обучение, при които ученикът се обучава от учител в училището, в което е записан, но отделно от други ученици и с редуциран брой учебни часове, при дистанционната форма присъствените учебни часове покриват изцяло учебния план и ученикът се обучава в група с други ученици от същия клас от неговото или друго училище. Независимо от това той продължава да е ученик на училището, в което е записан. Обучаващите учители съответно може да са учители от неговото или от друго училище.

Ал.8 Обучението в дистанционна форма се осъществява с помощта на информационните и комуникационните технологии чрез синхронни учебни часове. За целта всеки ученик следва да разполага с интернет и с устройство, позволяващо му активно участие във виртуалната класна стая. Обучението се отразява чрез вписване на отсъствия и текущи оценки в електронен дневник в училището, което осъществява дистанционното обучение, като достъп за четене на информацията от електронния дневник има и директорът на училището, в което е записан съответният ученик.

ГЛАВА VІІ

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

Чл.33 Училището ще провежда учебни занятия в условията на едносменен режим.

Чл.34 Първи учебен час за учениците 1-2.клас започва в 8,00ч, за 3-4.клас 7,55ч

Чл.36 Първи учебен час за учениците 5-7.клас започва в 7,50ч

Чл.37 (ал.1)Графикът на дневното разписание е, както следва:

1-2.клас 3-4.клас 5,6 и 7.клас
8:00 8:35 7:55 8:35 7:50 8:35
8:45 9:20 8:45 9:25 8:45 9:30
9:35 10:10 9:40 10:20 9:40 10:25
10:40 11:15 10:40 11:20 10:40 11:25
11:35 12:10 11:35 12:15 11:35 12:20
12:25 13:05 12:25 13:10
13:20 14:05

(ал.2) Ползването на училищния бюфет ще се осъществява по график, под контрола на дежурни учители и определен отговорник от служителите на бюфета, както следва:

 • 5,6 и 7.клас ползват училищен бюфет в междучасие 8:35-8:45ч.
 • 3-4.клас ползват училищен бюфет в междучасие 9:25-9:40ч.
 • 5,6 и 7.клас ползват училищен бюфет в междучасие 10:25-10:40ч.
 • 3-4.клас ползват училищен бюфет в междучасие 11:20-11:35ч.
 • 5,6 и 7.клас ползват училищен бюфет в междучасие 10:25-10:40ч.
 • 5,6 и 7.клас ползват училищен бюфет след 13:10ч.

Чл.38 Паралелките учат в класна стая, не се местят по учебни кабинети, учителят за часа идва при тях.

Чл.39 Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това – ФВС, музика, ИИ, ТП и др.

Чл.40 Осигурява се физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на учителя и първия ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред маси/чинове, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо, особено при работата на учителите с повече от една паралелка.

Чл.41 Ограничават се учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките на паралелката за първи и втори клас, заради затрудненото въвеждане и разбиране на правилата за хигиена и спазването на дистанция.

Чл.42 Организира се еднопосочно придвижване по стълбите – стълбище 1 /от централен вход/ за ученици 2,3 и 4.клас и стълбище 2 за 5-7.клас. Класовете използват и съответните входове за излизане от сградата. Влиза се за първи час през централен вход на учебен корпус №1.

Чл.43 Влизането в двора на училището се осъществява през два входа, прилежащи към двата учебни корпуса. Входът към двора, прилежащ към втори учебен корпус се затваря в 8,40ч.

Чл.44 Родители и външни лица не се допускат в учебните корпуси.

Чл.45 Провеждането на извънкласни дейности от външни лица се подчинява на разпоредбите на МОН, МЗ, СРЗИ, тези вътрешни правила и правилата за пропускателен режим на училището. Дезинфекцията на наетите помещения е отговорност на организаторите на извънкласни дейности и подлежи на контрол от вътрешноучилищната комисия. При неспазване на горепосочените разпоредби, договорите с външни доставчици на образователни услуги за извънкласни дейности се прекратяват незабавно.

Чл.46 Всеки клас изготвя свои кратки правила за класа в срок до 21.09.2020г., съобразно настоящите вътрешни правила, те стоят на видимо и достъпно място в класната стая.

Чл.47 Ученик, който не спазва настоящите вътрешни правила, се отстранява от учебни занятия до отпадане на причината за това, като своевременно се уведомява родителя чрез телефонен разговор, през ел.дневник. Ученикът стои при училищния психолог от отстраняването до идването на родител. При отбелязани три забележки на ученик по неспазване на настоящите правила, се стартира процедура по налагане на санкция „Забележка“.

Чл.48 Влизането за първи учебен час се осъществява през входовете с поставени терморамки под ръководството на охранителя, портиера, дежурните учители в сградите и дежурните учители на двора. След измерена нормална температура, учениците дезинфекцират ръцете си от стационарните диспенсъри във фоайето на главен вход, след което се отправят по указаните стълбища към класните стаи.

Чл.49 В класните стаи учениците ползват подвижен гел-дезинфектант, ако не носят свои средства за дезинфекция.

Чл.50 Ограничава се близката комуникация между учители и на престоя им в учителската стая само при крайна необходимост.

Чл.51 Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ. По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.

Чл.52 Провеждат се родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по- голямо помещение или на двора, което гарантира спазване на правилата на МЗ.

Чл.53 За провеждане на учебни занятия на открито са закупени подвижни триместни стоманени пейки, на които учениците стоят по двама. Провеждането на учебни часове на открито се утвърждава график за следваща седмица по предварителна заявка на учителя. Пейките се дезинфекцират след всеки клас от хигиенистите.

Чл.54 Използването на физкултурния салон е само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито или с възможност за провеждане на часа и в други подходящи помещения в училището в учебен корпус №2. При невъзможност, поради спецификата на сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас.

Чл.55 Използване на ресурси от училищната библиотека с предварителна заявка онлайн. Не влизат повече от двама ученици на отстояние един от друг.

Чл.56 Закуски по Държавен фонд „Земеделие“ се приемат се един път седмично.

Чл.57 Предварително се уточнява между училището и СРЗИ при съмнение или случай на COVID-19 в училището на имената, телефоните за връзка и електронните адреси на лицата за контакт в двете институции от вътрешноучилищните комисии.

Чл.58 Училищното столово хранене се осъществява по удължен график, с обособени места за всеки клас, без споделяне на храна, струпване на опашка от ученици, което се контролира от служителите в училищния стол и закусвалня, дежурните учители и класните ръководители. Стопаните на училищното столово хранене изготвят съвместно с класните ръководители график за хранене на паралелки, който се утвърждава със заповед на директора, както и правила за хранене и дезинфекция на помещенията, кухнята и местата за хранене след всеки клас.

Чл.59 Учениците, които ще се хранят с домашно приготвена храна се хранят в класната стая или в училищния двор, като сами почистват работното си място след хранене.

Чл.60 Ако ученик идва на училище без лични предпазни средства, той няма да бъде допускан до учебни занятия.

Чл.61 В коридорите, тоалетните и общите помещения на училището се носи предпазна маска.

Чл.62 Дежурството на учителите се осъществява по график, утвърден от директора. Дежурните учители са шестима за етаж в учебен корпус №1 и по двама на етаж в учебен корпус №2. Дежурните учители на ет.1 на учебен корпус подпомагат охраната, медицинското лице и портиер при осъществяване на пропускателния режим за първи учебен час. Дежурните учители в училищния двор – учители ФВС, подпомагат пропускателния режим за първия учебен час към учебен корпус №1 и с помощта на родителите при необходимост.

Чл.63. Учениците в учебен корпус №2 влизат в двора на училището през входа към двора от страната на бул.Сливница. Учениците в учебен корпус №1 ползват входа към двора от страната на ул.Зайчар.

Чл.64 Учениците 3-4.клас ползват централното стълбище срещу централния вход вътре в учебен корпус №1, за да отиват към класните си стаи на ет.2. Учениците 5,6 и 7.клас се пренасочват от централния вход, вляво по голям коридор към класните си стаи на ет.1 и към вътрешното стълбище към класните си стаи на ет.3. Учениците влизат в учебните корпуси с лични предпазни мерки – маска, шлем или друго, които могат да свалят когато вече са в класните ти стаи. В общите части носенето на маска, шлем или друго е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

Чл.65 Изрично се забранява използването на коридори и стълбища извън указаното в чл.64.

Чл.66 Учениците 3-4.клас излизат на голямо междучасие или на двора по главно стълбище и през главен вход. Учениците 5,6 и 7.клас излизат на голямо междучасие по вътрешното стълбище и през служебния вход на учебен корпус №1, който ще бъде отварян само за голямо междучасие.

Чл.67 Учениците от 3 до 7.клас влизат в сградата на учебен корпус №1 през централен вход, разделени в два потока, без да се смесват, като изчакват реда си за преминаване през входа и терморамките в дистанция.

Ал.1 Поток №1 – дясно крило, с лице към входа, ползват учениците 3-4.клас, влизат и се отправят към ет.2 през цетрално стълбище.

Ал.2 Поток №2 – ляво крило, с лице към входа, ползват учениците 5,6 и 7.клас, влизат и се отправят вляво по голям коридор към класните стаи на ет.1 или вътрешно стълбище към класните стаи на ет.3.

Чл.68 За неуредени въпроси с тези вътрешни правила се прилагат ЗПУО, инструкции и указания на МОН, МЗ, СРЗИ и др.

 

By admin