ЗАПОВЕД

На основание чл.258 и чл. 259, ал.1 от Закон за предучилищното и училищното образование, Раздел XXI. Правила за движение на пешеходците от Закон за движение по пътищата, чл.3и чл.4, ал.1 в т.8,9 и 10, чл.8, ал.8 от Закон за закрила на детето, План за безопасност на движението по пътищата, приет с решение на Педагогически съвет с протокол № 11от 14.09.2020г.

ЗАБРАНЯВАМ:

1.Излизането на ученици до 12.годишна възраст извън двора и сградата на училището в учебно време и по време на организирани извънкласни дейности на територията на училището.

2.На учениците, навършили 12.години, се забранява:

1. да навлизат внезапно на платното за движение;

2. да пресичат платното за движение извън указаните места, маркировка и сигнализация;

НАРЕЖДАМ:

3.Учениците, навършили 12.години, които излизат извън двора и сградата на училището по време на голямото междучасие през входа от ул.“Зайчар“, ДА СПАЗВАТ всички правила за движение по пътищата, като са длъжни да се движат по тротоара, да не пресичат пътното платно на необозначени за целта места. При пресичане на платното за движение учениците са длъжни да преминават по пешеходните пътеки при спазване на следните правила:

1. преди да навлязат на платното за движение на обозначените места – пешеходни пътеки, да се съобразят с приближаващите се пътни превозни средства и сигнализацията;

2. да не удължават ненужно пътя и времето за пресичане, както и да не спират без необходимост на платното за движение;

3. да спазват светлинните сигнали и/или сигналите на регулировчика;

4. да не преминават през ограждения от парапети, мантинели и др.

4. Класните ръководители да запознаят учениците с правилата за движение по пътищата и настоящата заповед.

5. Ученици, ненавършили 12.годишна възраст, се прибират сами до дома с писмено изразено от родителите разрешение, което се подава в канцелария на училището.

6. Класните ръководители 1-4.клас и учителите в целодневна организация на учебния ден да не оставят без надзор учениците от паралелките и групите в двора на училището.

7. Учениците се взимат от училище от родител, настойник или попечител в междучасията, съгласно указанията в пропускателен режим, утвърден от директора. Изключения се допускат в извънредни ситуации.

8.Родителите са длъжни при промяна в семейно положение да уведомят класен ръководител своевременно за промяната, както и за правата/забрана на други лица да контактуват с дете или да го взимат от училище.

9. При упражняване на правата си детето трябва да зачита и уважава правата на своите родители, настойници, попечители, учители и на другите лица, полагащи грижи за него, както и на другите членове на обществото, да спазва обществения ред, морала и изискванията за опазване на общественото здраве.

10. Педагогическият и непедагогически персонал на училището да упражнява задълженията си по тази заповед, правилата за пропускателен режим и правилник за дейността на училището в сградите и двора на училището.

11. Родителите да подадат писмено съгласие за дете под 12.годишна възраст, което ще напуска самостоятелно двора и сградите на училището по време на междучасия за закупуване на храна и други нужди по тяхно желание.

Настоящата заповед да сведе до знанието на ученици, педагогически и непедагогически персонал на училището и родителите за сведение и изпълнение.

Училището, представлявано от директора, педагогическия и непедагогическия персонал, не носи отговорност при своеволно и нарочно нарушение на настоящата заповед от учениците по точки 1,2,3 и 9 от тази заповед.

  Директор:…………………………………………………..

                                                                                                                                               Снежина Георгиева

By admin