ЗАПОВЕД

   172 /27.11.2020 г.

На основание чл. 259, ал. 1 и във връзка с чл.258, ал.1 от Закон за предучилищното и училищното образование, съгласно чл.31 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Раздел III на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, във връзка със Заповед № РД09-3464/27.11.2020гна Министъра на образованието и науката, заповед № РД-01-677/25.11.2020г. на министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:

1.Учениците от всички паралелки от 1 до 7.клас включително, да преминат в обучение от разстояние в електронна среда за периода от 30.11.2020 до 21.12.2020г. включително.

2. Дневното разписание на онлайн часовете да бъде, както следва:

 1,2,3 и 4.клас5,6 и 7.клас
1 час9:00 – 9:209:00 – 9:30
2 час9:40 – 10:009:40 – 10:10
3 час10:20-10:4010:20 – 10:50
4 час11:00 – 11:2011:00 – 11:30
5 час11:40 – 12:0011:40 – 12:10
6 час12:20 – 12:4012:20 – 12:50
7 час 13:00 – 13:30

2.1 Дневното разписание е съобразено с дневното разписание на учителите, преподаващи едновременно в начален и прогимназиален етап – учители по информационни технологии и компютърно моделиране, английски език и физическо възпитание и спорт.

2.2 Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците, от училищен психолог и ресурсни учители, в зависимост от спецификата си се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда.

3. Обучението от разстояние в електронна среда да се извършва по утвърдено дневно разписание. Дневното разписание на училището може да се промени при синхронно обучение от разстояние в електронна среда, съгласно чл.10, ал.2 на на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование за конкретни предмети.

4. Класните ръководители да извършат проверка на активността и достъпа до акаунтите на учениците в класа им, пълното разпределение по екипи на предмети и да подадат информация за липсващи акаунти или загубени пароли в срок до 08.11.2020ч 12.00ч.

5. Обучението от разстояние в електронна среда включва синхронни и несинхронни дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване през MICROSOFT TEAMS. Обучението от разстояние да се провежда синхронно, с изключение на посочените в тази заповед несинхронни часове.

5.1 При синхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни часове включват синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с ученика.

5.2 При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни часове включват наблюдение на урок, без взаимодействие с учителя и с останалите ученици.

5.3 текущата обратна връзка за резултатите от обучението и текущото оценяване се осъществяват при синхронно взаимодействие на учителя с ученика от разстояние в електронна среда индивидуално или в група.

5.4 При обучението от разстояние в електронна среда се провежда текущо оценяване и се отразяват отсъствия по уважителни и неуважителни причини за периода 30.11- 21.12.2020г.

5.5 Часовете от целодневната организация да започват съгласно таблицата долу, като часовете за самоподготовка се увеличават от 2 на 3 часа, както следва:

 2,3 и 4.клас
1 час самоподготовка14:00 – 14:20
2 час самоподготовка14:30-14:50
3 час самоподготовка15:00 – 15:20
4 час занимания по интереси15:30 -15:50
5 час занимания по интереси16:00 – 16:20
1.клас
1 час самоподготовка13:30 – 13:50
2 час самоподготовка14:00-14:20
3 час самоподготовка14:30 – 14:50
4 час занимания по интереси15:00 -15:20
5 час занимания по интереси15:30 – 15:50

5.6 Учителите могат да провеждат консултации с ученици, съгласно утвърден график от директора.

5.7 Учениците, подали заявления за онлайн обучение до 30 дни, се присъединяват към общото онлайн обучение и екипи по предмети и паралелки.

6. Обучението от разстояние в електронна среда се извършва от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното им време, като изпълнението на нормата преподавателска работа се урежда в държавния образователен стандарт за нормирането и заплащането на труда.

7. Продължителността на синхронния дистанционен  учебния час  за всички видове подготовка при синхронно обучение от разстояние в електронна среда не може да надвишава:

7.1. двадесет минути – в началния етап;

7.2. тридесет минути – в прогимназиалния етап, съгласно чл. 7, ал.6 на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

7.3. При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда  времето за дистанционните учебни часове не може да надвишава продължителността на часовете от дневното разписание, съгласно чл. 7, ал.7 на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. Несинхронно е обучението в дистанционна форма, когато дистанционните учебни часове включват наблюдение на урок, без взаимодействие с учителя и с останалите ученици.

8.Текущата обратна връзка и оценяването по учебните предмети от раздел А и раздел Б на училищния учебен план за резултатите от обучението и текущото оценяване се осъществяват при синхронно взаимодействие на учителя с ученика от разстояние в електронна среда индивидуално или в група.

9. Класните ръководители 1-4.клас и учителите по предмети в 5-7.клас подават справка към главните учители до 16.12.2020г. вкл., за ученици, които 1. не присъстват редовно в  ОРЕС по уважителни и неуважителни причини или 2. присъстват, но не участват активно, не изпълняват домашни работи и задания, няма обратна връзка за напредъка им, и на тях не могат да бъдат поставени текущи оценки. Тези ученици подлежат на допълнителна работа за компенсиращи мерки за две седмици в неучебни дни, съгласно заповед №РД09-3472/27.11.2020г. на министъра на образованието.

10. При технически проблеми за деня или конкретен учебен час, ученикът/родителят уведомяват незабавно класен ръководител. Отсъствия по неуважителни причини, обяснени от родител или ученик като причина техническа неизправност, кoято не е била съобщена в деня на класен ръководител, няма да бъде уважена като уважителна.

11. Родителите са длъжни:

11.1. да осигурят необходимите технически и технологични условия за пълноценно участие в обучението;

11.2. да поддържат редовна комуникация с училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, и да се осведомява за участието, успеха и развитието на ученика;

11.3. да съдействат за спазването на правилата за провеждане на обучението в училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда;

11.4. да осигурят редовното участие на ученика и своевременно да уведомява училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, за отсъствие на ученика по уважителни причини;

11.5. да подпомагат процеса на самоподготовка на ученика и да съдейства за изграждане на навици за самостоятелно учене.

11.6. Родителите подават заявление за асинхронно обучение по желание, и отказ от занимания в ЦДО в електронна среда за конкретен период.

12. Учителите ежедневно попълват отчетна форма за проведеното обучение от разстояние в електронна среда по образец.

ОПРЕДЕЛЯМ:

Комисия по организация на обучението от разстояние в електронна среда за учебната 2020/2021 година:

Председател: Наталия Павлова Димитрова, заместник-директор УД

Членове: 1.Марина Цветанова Великова – заместник-директор УД

                     2.Катя Асенова Петрова, главен учител в начален етап

                     3.Татяна Кирилова Микова, главен учител в прогимназиален етап

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Директор:

/Снежина Георгиева/

By admin