Уважаеми родители,

Уважаеми ученици,

запознайте се с извадка от училищните вътрешни правила за организация на учебния ден от 16.09.2020г.

Нека родителите на учениците запознаят децата си с тези правила, за да стартираме новата учебна година в условия на добра организация. Постарали сме се да спазим изискванията на МОН, МЗ, СРЗИ и др., но в условия на щадящи дневния режим в училище условия, за да улесним както педагогическите специалисти, така и учениците и родителите на 43.ОУ.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН

Чл.33 Училището ще провежда учебни занятия в условията на едносменен режим.

Чл.34 Първи учебен час за учениците 1-2.клас започва в 8,00ч, за 3-4.клас 7,55ч

Чл.36 Първи учебен час за учениците 5-7.клас започва в 7,50ч

Чл.37 (ал.1)Графикът на дневното разписание е, както следва:

1-2.клас 3-4.клас 5,6 и 7.клас
8:00 8:35 7:55 8:35 7:50 8:35
8:45 9:20 8:45 9:25 8:45 9:30
9:35 10:10 9:40 10:20 9:40 10:25
10:40 11:15 10:40 11:20 10:40 11:25
11:35 12:10 11:35 12:15 11:35 12:20
12:25 13:05 12:25 13:10
13:20 14:05

(ал.2) Ползването на училищния бюфет ще се осъществява по график, под контрола на дежурни учители и определен отговорник от служителите на бюфета, както следва:

  • 5,6 и 7.клас ползват училищен бюфет в междучасие 8:35-8:45ч.
  • 3-4.клас ползват училищен бюфет в междучасие 9:25-9:40ч.
  • 5,6 и 7.клас ползват училищен бюфет в междучасие 10:25-10:40ч.
  • 3-4.клас ползват училищен бюфет в междучасие 11:20-11:35ч.
  • 5,6 и 7.клас ползват училищен бюфет в междучасие 10:25-10:40ч.
  • 5,6 и 7.клас ползват училищен бюфет след 13:10ч.

Чл.38 Паралелките учат в класна стая, не се местят по учебни кабинети, учителят за часа идва при тях.

Чл.39 Провеждане на максимален брой часове на открито, когато метеорологичната обстановка позволява това – ФВС, музика, ИИ, ТП и др.

Чл.40 Осигурява се физическо разстояние между масата/катедрата/бюрото на учителя и първия ред маси/чинове на учениците, в т.ч. и чрез освобождаване на първия ред маси/чинове, с цел спазване на дистанция от поне 1,5 метра по време на обучение, където е приложимо, особено при работата на учителите с повече от една паралелка.

Чл.41 Ограничават се учениците в групите за целодневна организация на учебния ден в рамките на паралелката за първи и втори клас, заради затрудненото въвеждане и разбиране на правилата за хигиена и спазването на дистанция.

Чл.42 Организира се еднопосочно придвижване по стълбите – стълбище 1 /от централен вход/ за ученици 2,3 и 4.клас и стълбище 2 за 5-7.клас. Класовете използват и съответните входове за излизане от сградата. Влиза се за първи час през централен вход на учебен корпус №1.

Чл.43 Влизането в двора на училището се осъществява през два входа, прилежащи към двата учебни корпуса. Входът към двора, прилежащ към втори учебен корпус се затваря в 8,40ч.

Чл.44 Родители и външни лица не се допускат в учебните корпуси.

Чл.45 Провеждането на извънкласни дейности от външни лица се подчинява на разпоредбите на МОН, МЗ, СРЗИ, тези вътрешни правила и правилата за пропускателен режим на училището. Дезинфекцията на наетите помещения е отговорност на организаторите на извънкласни дейности и подлежи на контрол от вътрешноучилищната комисия. При неспазване на горепосочените разпоредби, договорите с външни доставчици на образователни услуги за извънкласни дейности се прекратяват незабавно.

Чл.46 Всеки клас изготвя свои кратки правила за класа в срок до 21.09.2020г., съобразно настоящите вътрешни правила, те стоят на видимо и достъпно място в класната стая.

Чл.47 Ученик, който не спазва настоящите вътрешни правила, се отстранява от учебни занятия до отпадане на причината за това, като своевременно се уведомява родителя чрез телефонен разговор, през ел.дневник. Ученикът стои при училищния психолог от отстраняването до идването на родител. При отбелязани три забележки на ученик по неспазване на настоящите правила, се стартира процедура по налагане на санкция „Забележка“.

Чл.48 Влизането за първи учебен час се осъществява през входовете с поставени терморамки под ръководството на охранителя, портиера, дежурните учители в сградите и дежурните учители на двора. След измерена нормална температура, учениците дезинфекцират ръцете си от стационарните диспенсъри във фоайето на главен вход, след което се отправят по указаните стълбища към класните стаи.

Чл.49 В класните стаи учениците ползват подвижен гел-дезинфектант, ако не носят свои средства за дезинфекция.

Чл.50 Ограничава се близката комуникация между учители и на престоя им в учителската стая само при крайна необходимост.

Чл.51 Комуникация с родителите се осъществява предимно с електронни средства, а индивидуалните срещи и консултации се провеждат по предварителна уговорка и при спазване на изискванията на МЗ. По-голяма част от комуникацията се осъществява в електронна среда (по телефон, електронна поща, платформи и др.), а при необходимост от пряка комуникация се спазват изискванията на физическа дистанция и носене на защитни маски или шлем.

Чл.52 Провеждат се родителски срещи, събрания на Обществения съвет, общи събрания и педагогически съвети в електронна среда, а при нужда от пряка комуникация в по- голямо помещение или на двора, което гарантира спазване на правилата на МЗ.

Чл.53 За провеждане на учебни занятия на открито са закупени подвижни триместни стоманени пейки, на които учениците стоят по двама. Провеждането на учебни часове на открито се утвърждава график за следваща седмица по предварителна заявка на учителя. Пейките се дезинфекцират след всеки клас от хигиенистите.

Чл.54 Използването на физкултурния салон е само в месеците, когато не е възможно провеждане на часовете на открито или с възможност за провеждане на часа и в други подходящи помещения в училището в учебен корпус №2. При невъзможност, поради спецификата на сезона, във физкултурния салон се провеждат часовете само на един клас.

Чл.55 Използване на ресурси от училищната библиотека с предварителна заявка онлайн. Не влизат повече от двама ученици на отстояние един от друг.

Чл.56 Закуски по Държавен фонд „Земеделие“ се приемат се един път седмично.

Чл.57 Предварително се уточнява между училището и СРЗИ при съмнение или случай на COVID-19 в училището на имената, телефоните за връзка и електронните адреси на лицата за контакт в двете институции от вътрешноучилищните комисии.

Чл.58 Училищното столово хранене се осъществява по удължен график, с обособени места за всеки клас, без споделяне на храна, струпване на опашка от ученици, което се контролира от служителите в училищния стол и закусвалня, дежурните учители и класните ръководители. Стопаните на училищното столово хранене изготвят съвместно с класните ръководители график за хранене на паралелки, който се утвърждава със заповед на директора, както и правила за хранене и дезинфекция на помещенията, кухнята и местата за хранене след всеки клас.

Чл.59 Учениците, които ще се хранят с домашно приготвена храна се хранят в класната стая или в училищния двор, като сами почистват работното си място след хранене.

Чл.60 Ако ученик идва на училище без лични предпазни средства, той няма да бъде допускан до учебни занятия.

Чл.61 В коридорите, тоалетните и общите помещения на училището се носи предпазна маска.

Чл.62 Дежурството на учителите се осъществява по график, утвърден от директора. Дежурните учители са шестима за етаж в учебен корпус №1 и по двама на етаж в учебен корпус №2. Дежурните учители на ет.1 на учебен корпус подпомагат охраната, медицинското лице и портиер при осъществяване на пропускателния режим за първи учебен час. Дежурните учители в училищния двор – учители ФВС, подпомагат пропускателния режим за първия учебен час към учебен корпус №1 и с помощта на родителите при необходимост.

Чл.63. Учениците в учебен корпус №2 влизат в двора на училището през входа към двора от страната на бул.Сливница. Учениците в учебен корпус №1 ползват входа към двора от страната на ул.Зайчар.

Чл.64 Учениците 3-4.клас ползват централното стълбище срещу централния вход вътре в учебен корпус

№1, за да отиват към класните си стаи на ет.2. Учениците 5,6 и 7.клас се пренасочват от централния вход, вляво по голям коридор към класните си стаи на ет.1 и към вътрешното стълбище към класните си стаи на ет.3. В общите части носенето на маска, шлем или друго е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО.

Чл.65 Изрично се забранява използването на коридори и стълбища извън указаното в чл.64.

Чл.66 Учениците 3-4.клас излизат на голямо междучасие или на двора по главно стълбище и през главен вход. Учениците 5,6 и 7.клас излизат на голямо междучасие по вътрешното стълбище и през служебния вход на учебен корпус №1, който ще бъде отварян само за голямо междучасие.

Чл.67 Учениците от 3 до 7.клас влизат в сградата на учебен корпус №1 през централен вход, разделени в два потока, без да се смесват, като изчакват реда си за преминаване през входа и терморамките в дистанция.

Ал.1 Поток №1 – дясно крило, с лице към входа, ползват учениците 3-4.клас, влизат и се отправят към ет.2 през цетрално стълбище.

Ал.2 Поток №2 – ляво крило, с лице към входа, ползват учениците 5,6 и 7.клас, влизат и се отправят вляво по голям коридор към класните стаи на ет.1 или вътрешно стълбище към класните стаи на ет.3.

Чл.68 За неуредени въпроси с тези вътрешни правила се прилагат ЗПУО, инструкции и указания на МОН, МЗ, СРЗИ и др.

By admin