Уважаеми родители,

Във връзка с указания от Министерство на здравеопазването, свързани с издаването на медицински бележки на ученици, представяме на вниманието Ви предприетите  съвместни действия от МЗ и МОН за стриктно регламентиране на случаите на отсъствие от училище по медицински причини, както и за документиране и контрол на тези случаи.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ, УДОСТОВЕРЯВАЩИ НЕОБХОДИМОСТТА ОТ ОТСЪСТВИЕ ОТ УЧИЛИЩЕ ПО МЕДИЦИНСКИ ПРИЧИНИ:

1. Необходимостта от отсъствие от училище по медицински причини, свързани със заболяване, което налага лечение в домашни условия, провеждане на диагностични или лечебни процедури в амбулаторни условия или други свързани със здравето обстоятелства се удостоверяваот лекар в лечебно заведение за първична или специализирана медицинска помощ, център за спешна медицинска помощ или спешно отделение на лечебно заведение за болнична помощ въз основа на данните от анамнезата, обективния статус от извършения преглед, резултатите от извършените изследвания и поставената диагноза, отразени в медицинската документация:

1.1. амбулаторен лист за лечебните заведения за извънболнична помощ;

1.2. фиш за обслужен спешно болен за центровете за спешна медицинска помощ (Приложение № 3 към чл. 15, ал. 1, т. 1 от Наредба № 25 от 04.11.1999г. за оказване на спешна медицинска помощ);

1.3. лист за преглед на пациент в консултативно-диагностичния блок/спешното отделение на лечебното заведение за болнична помощ (Приложение № 2а към чл. 20, ал. 3 от Наредба № 49 от 18.10.2010 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ и домовете за медико-социални грижи).

2. Необходимостга от отсъствие от училище но медицински причини се документира в отделен документ – „Медицинскабележка“, която се попълва и подписва от лекаря, извършил прегледа на ученика и се подпечатва с печата на лекаря и/или лечебното заведение.

3. В медицинската бележка задължително следва да се вписва номерът и датата на документа по т. 1.1. –1.3. за осъществения преглед. Изписването на номера и датата на документа се поставя под коректно изписаната диагноза с посочен код на заболяването/състоянието по Международната класификация на болестите X ревизия.

4. Дните, посочени в медицинската бележка, за които е определена необходимостта от отсъствие от училище по медицински причини,не може да предхождат датата на извършване на прегледа, посочена в документа по т.1.1. –   1.З.

5. В случаите на необходимост от отсъствие от училище след проведено болнично лечение, същата се удостоверява от лекар от лечебното заведение за болнична помощ, провело лечението или общопрактикуващия лекар на ученика въз основа на дадените в епикризата препоръки. В този случай медицинската бележка се издава при спазване на изискванията нат.2–4, като вместо номер и дата на документа по т. 1.1. –1.3. се посочва номер и/или дата на издадената от лечебното заведение за болнична помощ епикриза.

6. Лекарите, издали медицински бележки за удостоверяване на необходимост от отсъствие от училище по медицински причини, следва да предоставят при поискване на контролните органи на Министерство на здравеопазването (РЗИ и ИАМО) информация за издадените медицински бележки и съответната, свързана с това медицинска документация.

By admin