НВО 7.клас

Български език и литература – 16 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Математика – 18 юни 2021 г., начало 09,00 часа
Чужд език (по желание на ученика) – 17 юни 2021 г., начало 09,00 часа

Оценяване на изпитните работи от НВО 19 – 27 юни 2021 г.

Обявяване на резултатите от НВО до 28 юни 2021 г.

Издаване на свидетелството за
завършено основно образование до 02 юли 2021 г.

 (3) Изпитите при националното външно оценяване в края на VII клас са по учебните предмети български

език и литература и математика и се провеждат под формата на тест.

(4) Извън изпитите по ал. 3 всеки ученик по свое желание може да положи и изпит по учебния

предмет чужд език, изучаван в задължителните учебни часове, чрез което се измерва степента

на постигане на отделни езикови компетентности в областта на съответния чужд език.

 (6) Тестът по български език и литература включва задачи с избираем отговор, задачи с кратък

свободен отговор, както и създаване на текст.

(7) Тестът по математика включва задачи с избираем отговор и задачи със свободен отговор.

(8) Тестът по чужд език включва задачи с избираем отговор и задачи с кратък свободен

отговор, както и създаване на текст.

(9) Националното външно оценяване в края на VII клас се провежда във всички училища, в които се

осъществява обучение в VII клас.

 (11) Оценката на ученика на всеки от изпитите по ал. 6 и 7, както и на изпита по ал. 8, в случай

че е положен, се изразява като процент от максималния брой точки и се записва в точки.