ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ЗАПОВЕД

   39 /09.10.2020 г.

На основание чл. 259, ал. 1 и във връзка с чл.258, ал.1 от Закон за предучилищното и училищното образование, съгласно чл.31 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Раздел III на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, във връзка с подадени заявления на основание чл.115а, ал.3 от Закон за предучилищното и училищното образование

НАРЕЖДАМ:

1.Учениците, съгласно приложена таблица в приложение №1 да преминат в обучение от разстояние в електронна среда за 30 учебни дни.

2. Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване през MICROSOFT TEAMS.

3. Обучението от разстояние в електронна среда се извършва от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното им време, като изпълнението на нормата преподавателска работа се урежда в държавния образователен стандарт за нормирането и заплащането на труда.

4. Продължителността на дистанционния учебния час за всички видове подготовка при синхронно обучение от разстояние в електронна среда не може да надвишава:

4.1. двадесет минути – в началния етап;

4.2. тридесет минути – в прогимназиалния етап, съгласно чл. 7, ал.6 на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

4.3. При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда времето за дистанционните учебни часове не може да надвишава продължителността на часовете от дневното разписание, съгласно чл. 7, ал.7 на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

5. Обучението от разстояние в електронна среда да се извършва по утвърден график в Приложение №2. Дневното разписание на училището може да се промени при синхронно обучение от разстояние в електронна среда, съгласно чл.10, ал.2 на на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

6. Текущата обратна връзка и оценяването по учебните предмети от раздел А и раздел Б на училищния учебен план за резултатите от обучението и текущото оценяване се осъществяват при синхронно взаимодействие на учителя с ученика от разстояние в електронна среда индивидуално или в група.

7. Родителите са длъжни:

1. да осигурят необходимите технически и технологични условия за пълноценно участие в обучението;

2. да поддържат редовна комуникация с училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, и да се осведомява за участието, успеха и развитието на ученика;

3. да съдействат за спазването на правилата за провеждане на обучението в училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда;

4. да осигурят редовното участие на ученика и своевременно да уведомява училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, за отсъствие на ученика по уважителни причини;

5. да подпомагат процеса на самоподготовка на ученика и да съдейства за изграждане на навици за самостоятелно учене.

8. Обучението от разстояние в електронна среда започва до 7 работни дни от датата на подаване на заявлението и декларацията от родител.

9. Обучението се прекратява:

1. по желание на ученика;

2. при повече от 5 учебни дни, в които ученикът е отсъствал без уважителни причини или не е бил ангажиран с процеса на обучение;

3. при неизпълнение на поетите от родителя с декларацията задължения.

ОПРЕДЕЛЯМ:

  1. Комисия по организация на обучението от разстояние в електронна среда за учебната 2020/2021 година:

Председател: Наталия Павлова Димитрова

Членове: Десислава Троянова Миланова – учител информационни технологии

       Катя Асенова Петрова, главен учител в начален етап

       Татяна Кирилова Микова, главен учител в прогимназиален етап

       Ирена Веселинова Кротева, завеждащ административна служба

Настоящата заповед е в сила до края на учебната 2020/2021 година, като организацията на обучението от разстояние в електронна среда се организира като приложения в календарна поредност към нея.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Наталия Павлова Димитрова, ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“.

Директор:………………………../Снежина Георгиева/

класВх.№период
6.б226/12.1019.10-24.11
6.а233/13.1019.10-24.11
2.б236/13.1019.10-24.11
6.а260/13.1019.10-24.11
4.б259/13.1019.10-24.11
6.а252/13.1019.10-24.11
6.б297/15.1019.10-24.11
3.а298/15.1019.10-24.11
4.г309/16.1019.10-24.11
5.а320/16.1019.10-24.11
2.в321/16.1019.10-24.11
3.в323/19.1021.10-26.11
4.б334/19.1021.10-26.11
5.г347/21.1021.10-26.11
6.б355/21.1022.10-27.11
1.б356/21.1026.10 – 04.12
3.в389/23.1026.10 – 04.12
3.в476/28.1003.11 – 11.12
7.б489/29.1003.11 – 11.12
3.в514/03.1103.11 – 11.12
1.б518/03.1103.11 – 11.12
2.в519/03.1103.11 – 11.12
2.в520/03.1103.11 – 06.11
2.в521/03.1103.11 – 11.12
1.б522/03.1103.11 – 11.12
7.а523/03.1103.11 – 11.12
4.б525/03.1103.11 – 11.12
5.б528/03.1103.11 – 12.11
3.в527/03.1103.11 – 11.12
5.б533/03.1103.11 – 11.12
3.в534/03.1103.11 – 16.11
3.в535/03.1103.11 – 20.11
1.г539/03.1105.11-14.12
1.б541/03.1105.11-14.12
7.в548/04.1109.11-17.12
2.г551/04.1109.11-17.12
3.в552/04.1105.11-14.12
7.г553/04.1109.11-17.12
6.в554/04.1109.11-17.12
4.а555/04.1105.11 – 13.11
7.а568/05.1109.11-17.12
5.а567/05.1106.11 – 20.11
6.в570/05.1109.11-17.12
2.а571/05.1109.11-17.12
4.б572/05.1105.11-07.11
6.б582/06.1109.11-17.12
1.б583/06.1109.11-17.12
2.в589/06.1104.11 – 13.11
3.а590/06.1109.11 – 19.11
3.а592/06.1109.11 – 19.11