ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА – ОБЩИНСКИ КРЪГ! Общинският кръг на олимпиадата по математика за 4,5,6 и 7.клас ще се проведе на 11.12.2021 г. (събота) от 09:00 ч. в 43.ОУ. За участие в олимпиадата, родителят/настойникът/попечителят, носещ отговорност за ученика, подава към класен ръководител декларация по образец до 01.12.2021г. вкл., за информираност и съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена, училище, клас, населено място), снимки и/или видео с негово участие за целите на популяризиране на олимпиадата. Декларациите ще получите от класните ръководители като прикачен файл през Школо.
Учениците, желаещи да участват в общинския кръг на олимпиадата по математика, заемат местата си до 08:30 ч. на 11.12.2021 г.
Продължителността на олимпиадата за всички възрастови групи е 4 астрономически часа.
Всяка писмена работа се проверява и оценява независимо един от друг от двама проверители.

By admin