1.Учениците от паралелки 4.б и 7.а, 7.г клас да преминат на онлайн обучение в електронна среда в периода 28.10.2020г. – 29.10.2020г. вкл., за 2 учебни дни, съгласно училищния режим  за преминаване на евентуална контактна паралелка в последните 48 часа в онлайн обучение, до получаване на предписание от СРЗИ или пряка информация за резултати от изследвания на ученици.

2.Родителите и учениците да бъдат уведомени своевременно чрез класните ръководители.

3. Онлайн обучението  на 28 и 29.10.2020 г. да се провежда по графика на седмичното разписание за паралелката синхронно – по 20 минути за 4.б клас и по 30 минути за 7.а и 7.г клас, за часовете по изобразително изкуство и физическо възпитание и спорт – асинхронно.

4. След освобождаване на класната стая от паралелката на 27.10.2020г. да се извърши продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на повърхностите в класните стаи от непедагогическия персонал под ръководството на Красимира Миланова, домакин. След това класните стаи може да се използват за провеждане на онлайн обучение в електронна среда по седмично разписание.

5. Родители и настойници да провеждат наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно  да уведомят при нужда на личния лекар.

By admin