На основание чл. 259, ал. 1 и във връзка с чл.258, ал.1 от Закон за предучилищното и училищното образование, съгласно чл.31 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Раздел III на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, във връзка със Заповед № РД01-112/11.03.2021 на директора на СРЗИ и заповед РД09-604/11.03.2021 на министъра на образованието и науката

НАРЕЖДАМ:

1.Учениците от всички паралелки от 5 до 7.клас включително, да преминат в обучение от разстояние в електронна среда, считано от 12.03.2021г.

2. Дневното разписание на часовете се запазва, във връзка с нормата преподавателска дейност на учителите по английски език, компютърно моделиране и физическо възпитание и спорт, преподаващи във всички класове 1-7.клас, както следва:

компютърно моделиране, английски език и физическо възпитание и спорт.

3 Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците, от училищен психолог и ресурсни учители, в зависимост от спецификата си се осъществява, доколкото и ако е възможно присъствено по писмено  заявено желание на родител или от разстояние в електронна среда.

4. Обучението от разстояние в електронна среда да се извършва по утвърдено дневно разписание. 

5. Обучението от разстояние в електронна среда 5-7.клас включва синхронни и несинхронни дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване през MICROSOFT TEAMS.

6. Текущата обратна връзка за резултатите от обучението и текущото оценяване се осъществяват при синхронно/асинхронно взаимодействие на учителя с ученика от разстояние в електронна среда индивидуално или в група.

7. При обучението от разстояние в електронна среда се провежда текущо оценяване и се отразяват отсъствия по уважителни и неуважителни причини.

8. Учителите могат да провеждат консултации с ученици, съгласно утвърден график от директора.

10. Обучението от разстояние в електронна среда се извършва от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното им време, като изпълнението на нормата преподавателска работа се урежда в държавния образователен стандарт за нормирането и заплащането на труда.

11. Продължителността на синхронния дистанционен  учебния час  за всички видове подготовка при синхронно обучение от разстояние в електронна среда не може да надвишава:

11.1. двадесет минути – в началния етап;

11.2. тридесет минути – в прогимназиалния етап, съгласно чл. 7, ал.6 на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

12. Класните ръководители 1-4.клас и учителите по предмети в 5-7.клас подават справка към главните учители до 15.03.2021г. вкл., за ученици, които 1. не присъстват редовно в  ОРЕС по уважителни и неуважителни причини или 2. присъстват, но не участват активно, не изпълняват домашни работи и задания, няма обратна връзка за напредъка им, и на тях не могат да бъдат поставени текущи оценки. Тези ученици подлежат на допълнителна работа за компенсиращи мерки за две седмици в неучебни дни, съгласно заповед №РД09-3472/27.11.2020г. на министъра на образованието.

13. При технически проблеми за деня или конкретен учебен час, ученикът/родителят уведомяват незабавно класен ръководител. Отсъствия по неуважителни причини, обяснени от родител или ученик като причина техническа неизправност, кoято не е била съобщена в деня на класен ръководител, няма да бъде приета като уважителна.

14. Родителите са длъжни:

14.1. да осигурят необходимите технически и технологични условия за пълноценно участие в обучението;

14.2. да поддържат редовна комуникация с училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, и да се осведомява за участието, успеха и развитието на ученика;

14.3. да съдействат за спазването на правилата за провеждане на обучението в училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда;

14.4. да осигурят редовното участие на ученика и своевременно да уведомява училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, за отсъствие на ученика по уважителни причини;

14.5. да подпомагат процеса на самоподготовка на ученика и да съдейства за изграждане на навици за самостоятелно учене.

14.6. Родителите подават заявление за предоставяне на техника, асинхронно обучение по желание, и отказ от занимания в ЦДО в електронна среда за конкретен период.

15. Учителите ежедневно попълват отчетна форма за проведеното обучение от разстояние в електронна среда по образец.

ОПРЕДЕЛЯМ:

Комисия по организация на обучението от разстояние в електронна среда за учебната 2020/2021 година:

Председател: Наталия Павлова Димитрова, заместник-директор УД

Членове: 1.Марина Цветанова Великова – заместник-директор УД

                     2.Катя Асенова Петрова, главен учител в начален етап

                     3.Татяна Кирилова Микова, главен учител в прогимназиален етап

By admin