ПРИЕМ В 1.КЛАС

Уважаеми родители, поради изключителния интерес към училището и по мотивирано искане на директора, съгласувано от Столична община, 43.ОУ ще приема в 5 паралелки ученици в първи клас за учебната 2022/2023 година. Скоро кампанията за кандидатстване ще започне през https://kg.sofia.bg/. Благодарим за стотиците запитвания и огромния интерес към 43.ОУ, многобройните разговори с родители на бъдещи първокласници и оценката, която получаваме по този начин.

СРОКДЕЙНОСТ
26.04.2022 г.Свободните места се обявяват на сайта на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата
От 26.04.2022 г. До 05.06.2022 г. Вкл (до 18:00 ч.)Регистрация, актуализиране на профилите и заявяване на кандидатурите
05.06.2022 г.Край на актуализацията на профилите (заключване на системата в18:00 ч.) Подготовка за първото класиране за учебната 2022/2023 година
06.06.2022 г.Публикуване на резултатите от първото класиране на учебната2022/2023 година (до 12:00 ч.)
от 06.06 до 17.06.2022 г. (до 17:00 ч.)Записване на учениците, приети на първо класиране.
17.06.2022 г. 17:00 ч.Край на записване на класираните деца;  
19.06.2022 г. 18:00 ч.Край на актуализацията на профилите (заключване на системата в18:00 ч.)
20.06.2022 г.Публикуване на резултатите от второто класиране за учебната2022/2023 година.
От 20.06 до 24.06.2022 г. (до 17:00 ч.)Записване на учениците, приети на второ класиране.
24.06.2022 г. – 17:00 ч.Край на записване на класираните деца;  
26.06.2022 г. – 18:00 ч.Край на актуализацията на профилите (заключване на системата)
27.06.2022 г.Публикуване на резултатите от третото класиране за учебната 2022/2023 г.
От 27.06 до 01.07.2022 г. (до 17:00 ч.)Записване на учениците, приети на трето класиране
01.07.2022 г. 17:00 ч.Край на записване на класираните деца;  
03.07.2022 г. 18:00 ч.Край на актуализацията на профилите (заключване на системата)
04.07.2022 г.Публикуване на резултатите от четвъртото класиране за учебнат 2022/2023 г.Процес по записване на класираните деца:
· Родителят/настойникът може да заяви записване на класирано дете по електронен път през Системата или на място в училището в рамките на установените срокове за записване.
· В случаите, когато служебните проверки удостоверяват декларираните от родителя/настойника критерии, записването на детето може да бъде извършено по електронен път до изтичане на срока за записване за съответното класиране.
· В случаите, когато служебните проверки не удостоверяват декларираните от родителя/настойника критерии, или при наличие на критерии, които не могат да бъдат удостоверени служебно, записването се извършва на място в училището при условие, че родителят/настойникът или упълномощено с нотариално заверено пълномощно от него лице, представи необходимите документи.
· Всяко записано дете се отразява в Системата от директора на училището, или от упълномощено със заповед от него лице в деня на подаване на заявлението за записване.
· Дете, класирано чрез Системата, не се записва, ако училищната комисия установи, че родителят/настойникът е заявил критерии, които не могат да бъдат доказани със съответните документи или служебни проверки. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.
· При неспазване на сроковете за записване, детето отпада от съответното класиране и мястото се обявява за свободно. Детето може да участва в следващо класиране.
· В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви критерии, е по-голям от броя на свободните места, се пристъпва към избор чрез прилагане на процедура по генериране на случайни числа.
· Деца близнаци се класират заедно, ако поне единият от тях е приет.
· След всяко класиране, в Системата се публикуват списъци на класираните деца, съдържащи инициали на кандидата, идентификационен номер, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
· След всяко класиране родителят/настойникът получава информация по електронна поща за статуса на детето му – класирано/некласирано.
· Задължение на родителя/настойника е да следи информацията за класиранията и да спазва сроковете за записване.
· Дете, което е класирано и е записано в съответното училище, не може да продължи да участва в следващо класиране.
· След всеки етап на класиране детето, което е записано и след това родителят/настойникът е изтеглил документите му, не запазва мястото си. Детето може да участва в следващо класиране.
· В случай, че детето не се запише в училището, и което е класирано в определените срокове, мястото остава свободно за следващо класиране.
· Директорът утвърждава окончателните списъци с приетите ученици по паралелки в срок до началото на съответната учебна година.
· Всички документи, свързани с кандидатстването, класирането и записването на детето се съхраняват от директора или упълномощено от него лице до края на съответната учебна година.
·  При записване на класирано дете, родителят подава заявление по образец на училището за избор на паралелка, съгласно утвърдената иновация на училището, като посочва своето първо и второ желание.
· Свободните места ще бъдат обявени на 26 април 2022 г. Профилите и кандидатурите на децата могат да бъдат актуализирани от родителите от тази дата до 18:00 ч. на 5 юни, когато системата ще бъде заключена.

Прилежаща територия на 43.ОУ, район „Илинден“

На основание чл. 43 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

ул. „Зографски манастир“ 011 ул. „Варна“ 006

ж. к. „Света Троица“ 145 А, 145 Б, 145 В, 145 Г, 145 Д, 145 Е, 145А А, 145А Б, 145А В, 145А Г, 145Б А, 145Б Б, 145Б В, 145Б Г, 145Б Д, 145В А, 145В Б,145В В, 145В Г ,  317А А, 317А Б, 317А В, 317А Г, 317А Д, 317А Е, 317А Ж  
ул. „Качаник“ 013
ул. “Преображенско въстание“ 014, 018
ж. к. „Света Троица“ 319 А, 319 Б, 320 А, 320 Б, 320 В, 321 А, 321 Б, 321 В, 322, 323 А, 324, 324 А, 327 А, 327 Б
бул. „Константин Величков“ 026, 026А
ж. к. „Света Троица“ 202 А, 202 Б, 202 В, 203 А, 203 Б, 203 В, 204 А, 204 Б, 204 В, 325 А, 325 Б, 325П, 326 А, 326 Б, 326 В
ж. к. „Илинден“ 003, 004
ул. „Враня“ 088, 092, 094, 096, 098, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 109 А, 109 Б, 110, 111, 112, 114
ул. „Габрово“ 008, 014, 018, 020
ул. „Ген. Столетов“ 001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 009 A, 009 Б, 010, 011 А, 011 Б, 014, 016, 018, 020, 022, 024
ул. „Алдомировска“ („Димитър Баковски“) 004, 006, 008, 010, 012, 014, 016, 018, 020
ул. „Димитър Петков“ 001, 002, 004, 006, 007, 008, 010, 011
ул. „Зайчар“ 029, 030, 031, 035, 037, 039, 040, 046
ул. „Илийчо П. Илиев“ 030, 032
ул. „Парник“ 001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 009, 010,011,012,013,017
ул. „Пловдив“ 009, 013 ул. „Петрич“ 014
бул. „Вълчо Иванов“ 002, 004, 006
бул. „Сливница“ 222, 228 А, 228 Б, 228 В, 228 Г, 228 Д
ж. к. „Света Троица“ 014 А, 014 Б, 014 В, 379 А, 379 Б, 379 В, 379 Г, 379 Д, 381 А, 381 Б, 382 А, 382 Б, 383 А, 383 Б
ж. к. „Света Троица“347, 347А, 347Б, 347В, 371 А, 371 Б, 371 В, 371 Г, 371 Д, 371 Е, 372, 373 А, 373 Б, 373 В, 373 Г, 374 А, 374 Б, 374 В, 374 Г, 374 Д, 375 А, 375 Б, 375 В, 375 Г, 375 Д, 376 А, 376 Б, 376 В, 376 Г, 376 Д, 376 Е, 380 А, 380 Б
ул. „Русе“ 008
ул. „Хвойна“ 005
ул. „Ямбол“ 009
ул. „Петрич“ 003, 005
ж. к. „Света Троица“ 015 А, 015 Б, 015 В, 016 А, 016 Б, 016 В, 016 Г, 349 А, 349 Б, 349 В, 349 Г, 349 Д, 350 А, 350 Б, 350А, 377 А, 377 Б, 377 В, 377 Г, 388 А, 388 Б, 388 В, 389

ПАРАЛЕЛКА МАТЕМАТИКА И ПРИРОДНИ НАУКИ  – с повече часове по математика, родинознание и човекът и природата, БЕЗ ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК в първи клас – ПРИМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН БРОЙ ЧАСОВЕ по предмети В РАЗДЕЛ Б /ИУЧ – избираеми учебни часове/

1.клас2.клас3.клас4.класобщ брой
Общ годишен брой часове за раздел Б96968085357
Математика 64644851227
Родинознание 3232  64
Човекът и природата  323466

ПАРАЛЕЛКА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и ЛИТЕРАТУРА,  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – с повече часове по български език и литература и английски език от първи клас – ПРИМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН БРОЙ ЧАСОВЕ по предмети В РАЗДЕЛ Б /ИУЧ – избираеми учебни часове/

1.клас2.клас3.клас4.класобщо
Общ годишен брой часове за раздел Б96968085357
Български език и литература32646468228
английски език64321617129

ПАРАЛЕЛКА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ  – с повече часове по английски език, компютърно моделиране и математика от първи клас – ПРИМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН БРОЙ ЧАСОВЕ по предмети В РАЗДЕЛ Б /ИУЧ – избираеми учебни часове/

1.клас2.клас3.клас4.класобщо
Общ годишен брой часове за раздел Б96968085357
английски език64323234162
Математика3232161797
компютърно моделиране 32323498

ПАРАЛЕЛКА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ТЕХНОЛОГИИ- с повече часове по изобразително изкуство, технологии и компютърно моделиране – ПРИМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН БРОЙ ЧАСОВЕ по предмети В РАЗДЕЛ Б /ИУЧ – избираеми учебни часове/

1.клас2.клас3.клас4.класобщо
Общ годишен брой часове за раздел Б96968085357
Компютърно моделиране   343466
Изобразително изкуство3264  96
Технологии и предприемачество64324651193