ЗАПОВЕД

№ 195/ 03.12.2020г.

На основание чл.258 и чл. 259, ал. 1 от За­ко­на за пре­ду­чи­лищ­но­то и учи­лищ­но­то об­ра­зо­ва­ние, чл. 31, ал. 1, т. 13 от На­ред­ба №12/01.09.2016 г. за ста­ту­та и про­фе­си­о­нал­но­то раз­ви­тие на учи­те­ли­те, ди­рек­то­ри­те и дру­ги­те пе­да­го­ги­чес­ки спе­ци­а­лис­ти, заповед № РД09-2134/28.08.2020 г. и Заповед № РД09-3519/02.12.2020 г. на министъра на образованието и науката  и писмо изх. №РУО 1-34529/04.12.2020 г.  на Началник на РУО – София-град

ОПРЕДЕЛЯМ:

1.График за присъствено/онлайн провеждане на общински кръгове за провеждането на ученическите олимпиади в 43.Основно училище „Христо Смирненски“, до две седмици преди провеждането на областните кръгове, както следва:

  Ученическа олимпиадаКласовеБрой състеза- телни групиПровеждане на общински кръг    Време на провеждане на областен кръг
1.Знам и могаIV  1На 23.01.202127.02.2021 г. Начало 9:00 ч.
2.Български език и литератураV, VI, VII  3До 19.02.202107.03.2021 г. Начало 9:00 ч
3.МатематикаIV, V, VI, VII  4на 16.01.202113.02.2021 г. Начало 9:00 ч.
4.История и цивилизацииV, VІ, VІІ  3До 12.02.202128.02.2021 г. Начало 9:00 ч.
5.География и икономикаV, VІ, VІІ  3До 12.02.202127.02.2021 г. Начало 9:00 ч.
6.ФизикаVII  1До 06.02.202120.02.2021 г. Начало 14:00 ч.
7.Химия и опазване на околната средаVII  1До 30.01.202113.02.2021 г. Начало 14:00 ч.
8.Биология и здравно образованиеVII  1До 06.02.202121.02.2021 г. Начало 9:00 ч.

2. Общинският кръг на олимпиадите, за които се подготвят материали от училищни комисии, могат да се провеждат от разстояние в електронна среда при осигурени технически условия и равнопоставеност и обективност на работата на учениците.

Учителите по предмети да се запознаят с регламентите на провеждане на олимпиадите по предмети в страницата на МОН https://www.mon.bg/bg/80  и да съставят училищни изпитни материали в два варианта в срок до две седмици преди провеждане на общинския кръг в училище, които да се предоставят за утвърждаване на директора в писмен и електронен вариант.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти.

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Марина Великова /т.5 до т.8/ и Наталия Димитрова/ т.1 до т.4/, заместник-директори учебна дейност.

Директор:

/Снежина Георгиева/

By admin