20.03.2020 г. Обществена поръчка – Договаряне без покана, с предмет: „Доставка на учебници и учебни помагала за безвъзмездно ползване от учениците от І до VІІ клас на 43. ОУ „Христо Смирненски“, гр. София, район „Илинден“