Уважаеми родители, във връзка с необходимост от събиране на информация по проект № BG05M20P001-5.00I- 0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ с конкретен бенефициент – Министерство на образованието и науката, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г, е необходимо да попълните приложената справка в срок до 09.03.2021 вкл.

https://forms.gle/qUhqZ1ipVST8hAyz6

Родителите попълват и анкета на хартиен носител, която предават в срок до 09.03.2021 вкл. на класните ръководители.

By admin