Уважаеми родители,

Уважаеми ученици,

Апелираме за отговорност към общността на 43.ОУ във връзка с необходимост от незабавна информация от ваша страна за случаи на Ковид в семейството ви или за статут на контактни лица или рискови групи. Укритата или закъсняла информация в тази посока ще повиши риска от разпространение на вируса в училище сред учениците и техните семейства, ще постави на изпитание организацията на учебния ден в присъствена форма за нашите деца, както и поставя в сериозен риск здравето на всички. Нека бъдем отговорни!

Във връзка с информация за установен COVID-19 в училището в семейството на ученици от 2.б и 6.б клас, ви уведомяваме, че незабавно е информирана СРЗИ и ви молим да следите сайта на училището в утрешния ден за обновена информация и указания относно провеждане на учебни занятия и евентуално поставяне под карантина на класове и контактни лица при официално постъпила информация от СРЗИ. За спокойствие и информация на общността на 43.ОУ Ви уведомяваме, че учениците не са посещавали училището през предходната седмица.

Припомняме ви и правилата за действие в такива ситуации от правилата за организация на учебния ден на 43.ОУ, както следва:

В случай на положителен резултат за COVID-19 по метода PCR на ученик

 • Родителите информират директора на училището, който трябва незабавно да се свърже със съответната РЗИ и да ѝ предостави списък с учениците и учителите, които са били в контакт с ученика в съответствие с указанията на РЗИ.
 • В зависимост от характеристиките на сградата и броя на контактните лица мерките може да включват затваряне на една или няколко паралелки/клас или на цялото училище.
 • Идентифициране на контактните лица и мерките, които да се предприемат в училището, се разпореждат от РЗИ и се предписват на директора на съответното училище.
 • Лицата, които се поставят под задължителна карантина, се определят от съответната регионална здравна инспекция в зависимост от конкретната ситуация, но като правило под 14-дневна карантина се поставят следните лица след извършена оценка на риска и определени като близки контактни:
 • Ученици от същата паралелка – като родители/настойници се инструктират за провеждане на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
 • Класният ръководител в начален етап на основно образование.
 • Учители и друг персонал, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
 • Други ученици, осъществили незащитен контакт със заразеното лице: на разстояние по-малко от 2 м и за повече от 15 минути или без носене на защитна маска за лице.
 • Незащитеният контакт със заразеното лице трябва да е осъществен в период от два дни преди до 14-дни след появата на оплаквания, а при установен асимптомен носител на COVID-19 – от два дни преди до 14 дни след вземането на проба за изследване по метода PCR.
 • Всички контактни лица се инструктират за провеждане по време на домашната карантина на наблюдение за поява на клинични симптоми и признаци за COVID-19 и навременно уведомяване на личния лекар на детето и на РЗИ.
 • При карантиниране на контактно дете членовете на домакинството му се самонаблюдават за симптоми на COVID-19 в рамките на 14-те дни на карантината на детето и още 14 дни след тази карантина. При поява на симптоми уведомяват РЗИ и личните лекари, независимо дали детето е проявило или не симптоми, с оглед на безсимптомно протекла инфекция при децата и възможно заразяване на възрастни в домакинствата.
 • След отстраняване на заразения ученик и съучениците му се извършва продължително проветряване, влажно почистване и крайна дезинфекция на всички повърхности, предмети и помещенията, до които е имал контакт ученикът в последните 48 часа, след което стаята/помещенията може да се използват за учебни занятия.
 • Осигурява се психологическа подкрепа, като формата й може да варира в зависимост от конкретната ситуация.

By admin