ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ЗАПОВЕД

   39 /09.10.2020 г.

На основание чл. 259, ал. 1 и във връзка с чл.258, ал.1 от Закон за предучилищното и училищното образование, съгласно чл.31 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Раздел III на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, във връзка с подадени заявления на основание чл.115а, ал.3 от Закон за предучилищното и училищното образование

НАРЕЖДАМ:

1.Учениците, съгласно приложена таблица в приложение №1 да преминат в обучение от разстояние в електронна среда за 30 учебни дни.

2. Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване през MICROSOFT TEAMS.

3. Обучението от разстояние в електронна среда се извършва от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното им време, като изпълнението на нормата преподавателска работа се урежда в държавния образователен стандарт за нормирането и заплащането на труда.

4. Продължителността на дистанционния учебния час за всички видове подготовка при синхронно обучение от разстояние в електронна среда не може да надвишава:

4.1. двадесет минути – в началния етап;

4.2. тридесет минути – в прогимназиалния етап, съгласно чл. 7, ал.6 на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

4.3. При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда времето за дистанционните учебни часове не може да надвишава продължителността на часовете от дневното разписание, съгласно чл. 7, ал.7 на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

5. Обучението от разстояние в електронна среда да се извършва по утвърден график в Приложение №2. Дневното разписание на училището може да се промени при синхронно обучение от разстояние в електронна среда, съгласно чл.10, ал.2 на на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

6. Текущата обратна връзка и оценяването по учебните предмети от раздел А и раздел Б на училищния учебен план за резултатите от обучението и текущото оценяване се осъществяват при синхронно взаимодействие на учителя с ученика от разстояние в електронна среда индивидуално или в група.

7. Родителите са длъжни:

1. да осигурят необходимите технически и технологични условия за пълноценно участие в обучението;

2. да поддържат редовна комуникация с училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, и да се осведомява за участието, успеха и развитието на ученика;

3. да съдействат за спазването на правилата за провеждане на обучението в училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда;

4. да осигурят редовното участие на ученика и своевременно да уведомява училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, за отсъствие на ученика по уважителни причини;

5. да подпомагат процеса на самоподготовка на ученика и да съдейства за изграждане на навици за самостоятелно учене.

8. Обучението от разстояние в електронна среда започва до 7 работни дни от датата на подаване на заявлението и декларацията от родител.

9. Обучението се прекратява:

1. по желание на ученика;

2. при повече от 5 учебни дни, в които ученикът е отсъствал без уважителни причини или не е бил ангажиран с процеса на обучение;

3. при неизпълнение на поетите от родителя с декларацията задължения.

ОПРЕДЕЛЯМ:

  1. Комисия по организация на обучението от разстояние в електронна среда за учебната 2020/2021 година:

Председател: Наталия Павлова Димитрова

Членове: Десислава Троянова Миланова – учител информационни технологии

       Катя Асенова Петрова, главен учител в начален етап

       Татяна Кирилова Микова, главен учител в прогимназиален етап

       Ирена Веселинова Кротева, завеждащ административна служба

Настоящата заповед е в сила до края на учебната 2020/2021 година, като организацията на обучението от разстояние в електронна среда се организира като приложения в календарна поредност към нея.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Наталия Павлова Димитрова, ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“.

Директор:………………………../Снежина Георгиева/