Обяви и свободни работни места

43.ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ГР. СОФИЯ

НАБИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАЯВИТЕЛИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Срок за набиране на предложенията:  до 18.04.2023 г.

Брой на  учениците от 1 до 4 клас: 405

Учебни години, за които ще се извършват доставките: 2023/2024 учебна година

Максималния брой доставки за една учебна година за всяка от схемите: 50

Брой доставки на пчелен мед – не по-малко от 3 и не-повече от 6 пъти за учебната година

1. Заявители по схемите могат да бъдат:

 – учебни заведения – детски градини, училища и центрове за специална образователна подкрепа;

 – еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци и/или на мляко и млечни продукти;

 – производители на плодове и зеленчуци, включително организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и подзаконовите актове по неговото прилагане, и производители на мляко и млечни продукти, включени в приложение № 3, които имат одобрени обекти по чл. 9, ал. 5 и чл. 10, ал. 2, т. 2 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци  и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Училищен плод и Училищно мляко;

2. Заявителите по схемите трябва:

 – да нямат изискуеми публични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;

 – да не са в производство за обявяване в несъстоятелност и да не са обявени в несъстоятелност;

– да не са в производство по ликвидация.

3.    Кандидатите за доставчици трябва да представят следните документи:

–    Предложение за заявител по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ през учебната 2022/2024г. към директора на училището

–    Документи по преценка на заявителя, удостоверяващи легитимността на фирмата и дейността и.

–    Мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“

ПОКАНА
43.ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ГР. СОФИЯ
НАБИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ДОСТАВЧИК НА ЗАКУСКИ
ЗА ДЕЦАТА ОТ ПГ И УЧЕНИЦИТЕ ОТ 1 ДО 4 КЛАС
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА
ПО НАРЕДБА ЗА ФИНАНСИРАНЕТО НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

43.ОУ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“ ГР. СОФИЯ

НАБИРА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ЗАЯВИТЕЛИ ПО СХЕМА „УЧИЛИЩЕН ПЛОД“ И СХЕМА „УЧИЛИЩНО МЛЯКО“ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Срок за набиране на предложенията:  до 13.04.2022 г.

Брой на  учениците от 1 до 4 клас: 402

Учебни години, за които ще се извършват доставките: 2022/2023 учебна година

Максималния брой доставки за една учебна година за всяка от схемите: 50

Брой доставки на пчелен мед – не по-малко от 3 и не-повече от 6 пъти за учебната година

1. Заявители по схемите могат да бъдат:

 – учебни заведения – детски градини, училища и центрове за специална образователна подкрепа;

 – еднолични търговци, търговски дружества и кооперации, които са поели задължение към едно или повече учебни заведения за доставка на плодове и зеленчуци и/или на мляко и млечни продукти;

 – производители на плодове и зеленчуци, включително организации и групи на производители на плодове и зеленчуци, признати със заповед на министъра на земеделието, храните и горите съгласно Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз и подзаконовите актове по неговото прилагане, и производители на мляко и млечни продукти, включени в приложение № 3, които имат одобрени обекти по чл. 9, ал. 5 и чл. 10, ал. 2, т. 2 от Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци  и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Училищен плод и Училищно мляко;

2. Заявителите по схемите трябва:

 – да нямат изискуеми публични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване, отсрочване или обезпечение на задълженията;

 – да не са в производство за обявяване в несъстоятелност и да не са обявени в несъстоятелност;

– да не са в производство по ликвидация.

3.    Кандидатите за доставчици трябва да представят следните документи:

–    Предложение за заявител по схемите „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ през учебната 2022/2023г. към директора на училището

–    Документи по преценка на заявителя, удостоверяващи легитимността на фирмата и дейността и.

–    Мостри на опаковките на млякото и млечните продукти, които ще бъдат доставяни и които отговарят на изискванията на чл. 10, ал. 1, 3 и 5 от Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения – Схема „Училищен плод“ и Схема „Училищно мляко“