ЗАПОВЕД

На основание чл. 259, ал. 1 и във връзка с чл.258, ал.1 от Закон за предучилищното и училищното образование, съгласно чл.31 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Раздел III на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, във връзка с подадени заявления на основание чл.115а, ал.3 от Закон за предучилищното и училищното образование

НАРЕЖДАМ:

1.Учениците, съгласно приложена таблица в приложение №1 да преминат в обучение от разстояние в електронна среда ДО 30 учебни дни.

2. Обучението от разстояние в електронна среда включва дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване през MICROSOFT TEAMS.

3. Обучението от разстояние в електронна среда се извършва от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното им време, като изпълнението на нормата преподавателска работа се урежда в държавния образователен стандарт за нормирането и заплащането на труда.

4. Продължителността на дистанционния учебния час за всички видове подготовка при синхронно обучение от разстояние в електронна среда не може да надвишава:

4.1. двадесет минути – в началния етап;

4.2. тридесет минути – в прогимназиалния етап, съгласно чл. 7, ал.6 на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

4.3. При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда времето за дистанционните учебни часове не може да надвишава продължителността на часовете от дневното разписание, съгласно чл. 7, ал.7 на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

5. Обучението от разстояние в електронна среда да се извършва по утвърден график в Приложение №2. Дневното разписание на училището може да се промени при синхронно обучение от разстояние в електронна среда, съгласно чл.10, ал.2 на на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

6. Текущата обратна връзка и оценяването по учебните предмети от раздел А и раздел Б на училищния учебен план за резултатите от обучението и текущото оценяване се осъществяват при синхронно взаимодействие на учителя с ученика от разстояние в електронна среда индивидуално или в група.

7. Родителите са длъжни:

1. да осигурят необходимите технически и технологични условия за пълноценно участие в обучението;

2. да поддържат редовна комуникация с училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, и да се осведомява за участието, успеха и развитието на ученика;

3. да съдействат за спазването на правилата за провеждане на обучението в училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда;

4. да осигурят редовното участие на ученика и своевременно да уведомява училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, за отсъствие на ученика по уважителни причини;

5. да подпомагат процеса на самоподготовка на ученика и да съдейства за изграждане на навици за самостоятелно учене.

8. Обучението от разстояние в електронна среда започва ОТ 04.01.2020г. и се провежда следобяд.

9. Обучението се прекратява:

1. по желание на ученика;

2. при повече от 5 учебни дни, в които ученикът е отсъствал без уважителни причини или не е бил ангажиран с процеса на обучение;

3. при неизпълнение на поетите от родителя с декларацията задължения.

ОПРЕДЕЛЯМ:

  1. Комисия по организация на обучението от разстояние в електронна среда за учебната 2020/2021 година:

Председател: Наталия Павлова Димитрова, заместник-директор учебна дейност

Членове: Марина Цветанова Великова, заместник-директор учебна дейност

                    Катя Асенова Петрова, главен учител в начален етап

                    Татяна Кирилова Микова, главен учител в прогимназиален етап

                    Ирена Веселинова Кротева, завеждащ административна служба

  • Настоящата заповед е в сила до края на учебната 2020/2021 година, като организацията на обучението от разстояние в електронна среда се организира като приложения в календарна поредност към нея.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти. Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Наталия Павлова Димитрова, ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“.

УТВЪРЖДАВАМ ГРАФИК И УЧИТЕЛИ:

1.Б КЛАС

Онлайн обучение в електронна среда – 30 дни 1б. клас
Учебен предметУчителсинхронноасинхронно
брой часове за седмицаден, час на провежданеброй часове за седмицаден, час на провеждане
Български език и литератураЛидия Балабанова7Понеделник 14:00-14:20 14:30-14:50 Вторник 14:00-14:20 14:30-14:50 Сряда 14:00-14:20 14:30-14:50 Четвъртък 14:00-14:20
МатематикаЛидия Балабанова4Понеделник 15:00-15:20 Вторник 15:00-15:20 Сряда 15:00-15:20 Четвъртък 15:00-15:20
РодинознаниеЛидия Балабанова1Четвъртък 14:30-14:50
МузикаЛидия Балабанова 2Сряда Петък
Изобразително изкуствоЛидия Балабанова 2Вторник
Технологии и предприемачествоЛидия Балабанова1Понеделник
Физическо възпитание и спортТони Тодоров3Понидилник Четвъртък Петък

1.Г КЛАС

  Понеделник    Вторник     Сряда  Четвъртък    Петък
1ч.14:00 – 14:20МузикаБЕЛЧКЧСДФВС
2ч.14:40 – 15:00БЕЛБЕЛБЕЛБЕЛМатематика – ИУЧ
3ч.15:20 – 15:40БЕЛМатематикаМатематикаБЕЛРодинознание
4ч.16:00 – 16:20ФВСИИТПМузикаРодинознание- ИУЧ
5ч.16:40 – 17:00МатематикаИИБЕЛ – ИУЧМатематика 

2.КЛАСОВЕ

ПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1.БЕЛБЕЛБЕЛБЕЛОколен свят
2.БЕЛБЕЛБЕЛБЕЛ-ИУЧБЕЛ -ИУЧ
3.МатематикаМатематикаМатематикаМатематикаМатематика-ИУЧ
4.ФВСАнгл. езикФВСАнгл. езикМузика
5.МузикаСпортни д – тиИзобр. изкуство Технологии

Разписание на часовете:

1 час – 14:00 – 14:20

2 час – 14:30 – 14:50

3 час – 15:00 – 15:20

4 час – 15.30 – 15.50

5 час – 16.00 – 16.20

04 – 08.01 – Анна Богданова

11 – 15.01 – Гергана Филипова

18 – 22.01 – Антоанета Тенчева

25 – 29.01 – Марияна Иванова

3.А И 3.Г КЛАС

ЧасПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
114,00-14,20БЕЛ синхронноМатематика синхронноМатематика синхронноМатематика синхронноБЕЛ синхронно
214,30-14,50БЕЛ синхронноБЕЛ синхронноЧО синхронноБЕЛ синхронноМатематика-ИУЧ синхронно
315,00-15,20Математика синхронноБЕЛ синхронноБЕЛ-ИУЧ синхронноБЕЛ синхронноАЕ- асинхронно
415,30-15,50АЕ-синхронноМатематика-ИУЧ-синхронноЧП синхронноЧО синхронноИИ – асинхронно
516,00-16,20АЕ- синхронноКомпютърно моделиране-синхронно /Йончева/ФВС-асинхронноФВС-асинхронноИИ- асинхронно
616,30- 16,50Музика- асинхронно Технологии и предприемачество-асинхронно  

Камелия Георгиева – 04-08.01.2021

Зоя Илиева – 11-15.01.2021

3.В КЛАС

ЧасПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1.14:00-14:20БЕЛ – синхронноБЕЛ – синхронноМатематика – синхронноБЕЛ – синхронноБЕЛ – синхронно
2.14:30-14:50БЕЛ- синхронноБЕЛ – синхронноМатематика ИУЧ – синхронноБЕЛ – синхронноМатематика ИУЧ – синхронно
3.15:00-15:20Математика – синхронноМатематика – синхронноБЕЛ ИУЧ – синхронноМатематика – синхронноАЕ – асинхронно
4.15:30-15:50АЕ – синхронноЧП – синхронноЧО – синхронноЧО – синхронноИзИ – асинхронно

5.16:00- 16:20АЕ – синхронноКМ – синхронно П. ЙончеваФВС – асинхронноФВС – асинхронноИзИ – асинхронно
6.16:30- 16:50Музика – асинхронно  ТП – асинхронно 

4.Б И 4.Г КЛАС

ЧасПонеделникВторникСрядаЧетвъртъкПетък
1.14:00-14:20АЕ – синхронноБЕЛ – синхронноКомпютърно моделиране- синхронно К.МилановаБЕЛ – синхронноМатематика ИУЧ – синхронно
2.14:30-14:50БЕЛ- синхронноБЕЛ – синхронноМатематика  – синхронноБЕЛ – синхронноЧовекът и природата – синхронно
3.15:00-15:20БЕЛ- синхронноАЕ – синхронноБЕЛ ИУЧ – синхронноАЕ – синхронноБЕЛ – синхронно
4.15:30-15:50Математика – синхронноМатематика – синхронноБЕЛ ИУЧ – синхронноМатематика – синхронноМузика – асинхронно

5.16:00- 16:20Човекът и обществото – синхронноЧовекът и природата – синхронно  Изобр.Изк. – асинхронноМузика – асинхронноФВС – асинхронно
6.16:30- 16:50ФВС – асинхронноТП  – асинхронно ФВС – асинхронно 

Директор:………………………..

/Снежина Георгиева/

Запознати със заповедта:

Наталия Павлова Димитрова

Марина Цветанова Великова

Катя Асенова Петрова

Татяна Кирилова Микова

Ирена Веселинова Кротева

By admin