График учебни часове по седмично разписание:

1.клас
1 час9:00 – 9:20
2 час9:40 – 10:00
3 час10:20-10:40
4 час11:00 – 11:20
5 час11:40 – 12:00

График часове в целодневна организация:

1.клас
1 час самоподготовка13:30 – 13:50
2 час самоподготовка14:00-14:20
3 час самоподготовка14:30 – 14:50
4 час занимания по интереси15:00 -15:20
5 час занимания по интереси15:30 – 15:50

Класните ръководители да извършат проверка на активността и достъпа до акаунтите на учениците в класа им, пълното разпределение по екипи на предмети и да подадат информация за липсващи акаунти или загубени пароли в срок до 29.11.2020ч 12.00ч.

Обучението от разстояние в електронна среда включва синхронни и несинхронни дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване през MICROSOFT TEAMS.

При обучението от разстояние в електронна среда се провежда текущо оценяване и се отразяват отсъствия по уважителни и неуважителни причини.

Родителите са длъжни:

1. да осигурят необходимите технически и технологични условия за пълноценно участие в обучението;

2. да поддържат редовна комуникация с училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, и да се осведомява за участието, успеха и развитието на ученика;

3. да съдействат за спазването на правилата за провеждане на обучението в училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда;

4. да осигурят редовното участие на ученика и своевременно да уведомява училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, за отсъствие на ученика по уважителни причини;

5. да подпомагат процеса на самоподготовка на ученика и да съдейства за изграждане на навици за самостоятелно учене.

Учителите ежедневно попълват отчетна форма за проведеното обучение от разстояние в електронна среда по образец.

By admin