ЗАПОВЕД

На основание чл. 259, ал. 1 и във връзка с чл.258, ал.1 от Закон за предучилищното и училищното образование, съгласно чл.31 от НАРЕДБА № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, Раздел III на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, във връзка със Заповед № РД09-3066/06.11.2020г.на Министъра на образованието и науката

НАРЕЖДАМ:

1.Учениците от всички паралелки от 2 до 7.клас включително, да преминат в обучение от разстояние в електронна среда за периода от 09.11.2020 до 27.11.2020г. включително. Учениците от паралелките в 1.клас се обучават присъствено, съгласно утвърдено присъствено седмично разписание.

2. Дневното разписание на онлайн часовете да бъде, както следва:

 2,3 и 4.клас5,6 и 7.клас
1 час9:00 – 9:209:00 – 9:30
2 час9:40 – 10:009:40 – 10:10
3 час10:20-10:4010:20 – 10:50
4 час11:00 – 11:2011:00 – 11:30
5 час11:40 – 12:0011:40 – 12:10
6 час12:20 – 12:4012:20 – 12:50
7 час 13:00 – 13:30

2.1 Дневното разписание е съобразено с дневното разписание на учителите, преподаващи едновременно в начален и прогимназиален етап – учители по информационни технологии и компютърно моделиране, английски език и физическо възпитание и спорт.

2.2 Променя се частично графика и учителите по математика, информационни технологии и компютърно моделиране, както следва:

 Математика Компютърно моделиране/информационни технологии
3 а Миланова/Ангелова
3 б Миланова/Ангелова
3 в Миланова/Ангелова
3 г Миланова/Ангелова
4 а Миланова/Ангелова
4 б Миланова/Ангелова
4 в Миланова/Ангелова
4 г Миланова/Ангелова
5 аДимитрова
5. час – петък-асинхронно
Миланова – синхронно/ Димитрова – асинхронно
5 бДимитрова
понеделник – 6. час – асинхронно
Миланова – синхронно/ Димитрова – асинхронно
5 вДимитрова
вторник – 5. час асинхронно
Миланова – синхронно/ Димитрова – асинхронно
5 гДимитрова
четвъртък 2.час – асинхронно
Миланова – синхронно/ Димитрова – асинхронно
6 аЗароваМиланова – синхронно/ Димитрова – асинхронно
6 бЗароваМиланова – синхронно/ Димитрова – асинхронно
6 вЗароваМиланова – синхронно/ Димитрова – асинхронно
6 гДимитрова –
понеделник 6.час – асинхронно
Миланова – синхронно/ Димитрова – асинхронно
6 дЗароваМиланова – синхронно/ Димитрова – асинхронно
7 аМладеноваМиланова
7 бМладеноваМиланова
7 вМладеноваМиланова
7 гМладеноваМиланова

2.3 Променя се частично графика и учителите по физическо възпитание и спорт, както следва:

КласПреподавателСинхронно обучениеАсинхронно обучение
2.аМ.ВеликоваПонеделник-3ч. Сряда-3ч.вторник-1ч.
2.бМ.ВеликоваЧетвъртък-6ч. Петък-2ч.Вторник-2ч.
2.вМ.ВеликоваЧетвъртък-4ч. Петък-5ч.Вторник-5ч.
2.гМ.ВеликоваПонедлник-1ч. Сряда-4ч.Вторник-4ч.
3.аЕ.ТодороваВторник-3ч. Сряда-4.чПонеделник-1ч.
3.бЕ.ТодороваСряда-5ч. Петък-3чПонеделник-6ч.
3.вЕ.ТодороваВторник-1ч. Четвъртък-5ч.  Понеделник-5ч.
3.гЕ.ТодороваВторник-2ч. Четвъртък-1ч.  Понеделник-3ч.
4.аТ.ТодоровСряда-4ч. Четвъртък-2ч. Петък-3ч. 
4.бТ.ТодоровПонеделник-5ч.  Вторник-5ч. Петък-4ч.
4.вТ.ТодоровПонеделник-1ч. Вторник-1ч. Сряда-5ч. 
4.гТ.ТодоровВторник-4ч Четвъртък-6ч. Петък-4ч. 
5.аЕ.ТодороваВторник-5ч. Сряда-2ч. Четвъртък-6ч. Петък-4ч. 
5.бМ.Тодоров Сряда-6ч.Понеделник-2ч. Вторник-1ч. Петък-2.ч
5.вМ.Тодоров Сряда-5ч.Понеделник.7ч. Четвъртък-6ч. Петък-3ч.  
5.гЕ.ТодороваВторник-6ч. Четвъртък-3ч. Петък-5ч.Понеделник-2ч.      
6.аМ.Тодоров Сряда-7ч.Понеделник-6ч.
Четвъртък-4ч. Петък-5ч.
6.бТ.ТодоровПонеделник-4ч. Вторник-5ч. Четвъртък-7ч. Петък-6ч. 
6.вМ.ВеликоваПонеделник-5ч. Сряда-2ч. Четвъртък-1ч.Четвъртък-7ч.
6.гЕ.ТодороваСряда-6ч. Четвъртък-4.ч Петък-1ч.Понеделник-2ч.
6.дТ.ТодоровПонеделник-7ч. Вторник-3ч Сряда-6.ч Четвъртък-5ч. 
7.аМ.ВеликоваПонеделник-4ч. Петък-1ч.  Вторник-3ч.
7.бМ.ВеликоваПонеделник-6ч. Петък-3ч.  Вторник-6ч.
7.вТ.ТодоровСряда-7ч. Четвъртък-1ч. Петък-2ч. 
7.гМ.ВеликоваПонеделник-2ч. Петък-4ч.  Вторник-7ч.

2.4 Подкрепата за личностно развитие на децата и учениците, от училищен психолог и ресурсни учители, в зависимост от спецификата си се осъществява, доколкото и ако е възможно, от разстояние в електронна среда.

3. Обучението от разстояние в електронна среда да се извършва по утвърдено дневно разписание. Дневното разписание на училището може да се промени при синхронно обучение от разстояние в електронна среда, съгласно чл.10, ал.2 на на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование за конкретни предмети.

4. Класните ръководители да извършат проверка на активността и достъпа до акаунтите на учениците в класа им, пълното разпределение по екипи на предмети и да подадат информация за липсващи акаунти или загубени пароли в срок до 08.11.2020ч 12.00ч.

5. Обучението от разстояние в електронна среда включва синхронни и несинхронни дистанционни учебни часове, самоподготовка, текуща обратна връзка за резултатите от обучението и оценяване през MICROSOFT TEAMS. Обучението от разстояние да се провежда синхронно, с изключение на посочените в тази заповед несинхронни часове.

5.1 При синхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни часове включват синхронен урок и синхронно взаимодействие на учителя с ученика.

5.2 При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда дистанционните учебни часове включват наблюдение на урок, без взаимодействие с учителя и с останалите ученици.

5.3 текущата обратна връзка за резултатите от обучението и текущото оценяване се осъществяват при синхронно взаимодействие на учителя с ученика от разстояние в електронна среда индивидуално или в група.

5.4 При обучението от разстояние в електронна среда се провежда текущо оценяване и се отразяват отсъствия по уважителни и неуважителни причини за периода 09.11- 27.11.2020г.

5.5 Часовете от целодневната организация да започват в 14.00ч, като часовете за самоподготовка се увеличават от 2 на 3 часа, както следва:

 2,3 и 4.клас
1 час самоподготовка14:00 – 14:20
2 час самоподготовка14:30-14:50
3 час самоподготовка15:00 – 15:20
4 час занимания по интереси15:30 -15:50
5 час занимания по интереси16:00 – 16:20

5.6 Учителите могат да провеждат консултации с ученици, съгласно утвърден график от директора.

5.7 Учениците, подали заявления за онлайн обучение до 30 дни, се присъединяват към общото онлайн обучение и екипи по предмети и паралелки.

6. Обучението от разстояние в електронна среда се извършва от учителите в рамките на уговорената продължителност на работното им време, като изпълнението на нормата преподавателска работа се урежда в държавния образователен стандарт за нормирането и заплащането на труда.

7. Продължителността на синхронния дистанционен  учебния час за всички видове подготовка при синхронно обучение от разстояние в електронна среда не може да надвишава:

7.1. двадесет минути – в началния етап;

7.2. тридесет минути – в прогимназиалния етап, съгласно чл. 7, ал.6 на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование.

7.3. При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда времето за дистанционните учебни часове не може да надвишава продължителността на часовете от дневното разписание, съгласно чл. 7, ал.7 на Наредба № 10 от 2016 г. за организация на дейностите в училищното образование. Несинхронно е обучението в дистанционна форма, когато дистанционните учебни часове включват наблюдение на урок, без взаимодействие с учителя и с останалите ученици.

8.Текущата обратна връзка и оценяването по учебните предмети от раздел А и раздел Б на училищния учебен план за резултатите от обучението и текущото оценяване се осъществяват при синхронно взаимодействие на учителя с ученика от разстояние в електронна среда индивидуално или в група.

9. Родителите са длъжни:

9.1. да осигурят необходимите технически и технологични условия за пълноценно участие в обучението;

9.2. да поддържат редовна комуникация с училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, и да се осведомява за участието, успеха и развитието на ученика;

9.3. да съдействат за спазването на правилата за провеждане на обучението в училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда;

9.4. да осигурят редовното участие на ученика и своевременно да уведомява училището, което организира обучението му от разстояние в електронна среда, за отсъствие на ученика по уважителни причини;

9.5. да подпомагат процеса на самоподготовка на ученика и да съдейства за изграждане на навици за самостоятелно учене.

10. Учителите ежедневно попълват отчетна форма за проведеното обучение от разстояние в електронна среда по образец.

ОПРЕДЕЛЯМ:

Комисия по организация на обучението от разстояние в електронна среда за учебната 2020/2021 година:

Председател: Наталия Павлова Димитрова

Членове: 1.Десислава Троянова Миланова – учител информационни технологии

                    2.Катя Асенова Петрова, главен учител в начален етап

                    3.Татяна Кирилова Микова, главен учител в прогимназиален етап

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички педагогически специалисти.

Контрол по изпълнението на заповедта ще упражнявам лично.

Директор:………………………..

/Снежина Георгиева/

By admin