ПРИЕМ В 1.КЛАС

Уважаеми родители, поради изключителния интерес към училището и по мотивирано искане на директора, съгласувано от Столична община, 43.ОУ ще приема в 5 паралелки ученици в първи клас за учебната 2021/2022 година, а не в 4 паралелки, както досега. Скоро кампанията за кандидатстване ще започне през https://kg.sofia.bg/. Благодарим за стотиците запитвания и огромния интерес към 43.ОУ, многобройните разговори с родители на бъдещи първокласници и оценката, която получаваме по този начин.

Системата ще бъде отворена на 29.03.2021г.

Свободните места се обявяват на 19.04.2021 г.
От 19.04.2021 г. до 28.05.2021 г. се извършва регистриране и кандидатстване за първи клас.

За родителите, които нямат възможност сами да кандидатстват дигитално, е създадена организация с помощта на технически лица във всяко училище да получат помощ при попълване на кандидатурите им.

8. Класиране

8.1. Класиранията се извършват според графика на дейностите, публикуван на сайта на ИСОДЗ, ПГУ и I клас.

8.2. Класиранията се извършват от ИСОДЗ, ПГУ и I клас съгласно въведената от родителя/настойника информация за наличие на критерии, посочени в Раздел III „Критерии“, от т. 10.1. до т. 10.11. от настоящата Система.

8.3. Децата могат да кандидатстват за приемане в неограничен брой училища.

8.4. Всяко дете може да бъде класирано само в едно училище, като класиранията се извършват по реда на желанията, посочени в сайта на ИСОДЗ, ПГУ и I клас.

8.5. Класирането се извършва при спазване на водещия критерий, съобразно подадените от родителите/настойника критерии и децата се разделят по групите, посочени в РАЗДЕЛ III КРИТЕРИИ., т. 10.1 до 10.4. от настоящата Система.

8.6. Когато броят на кандидатстващите деца в определена група в РАЗДЕЛ III т. 10.1 до 10.4. надхвърля броя на местата, определени с училищния план-прием, децата в тази група се подреждат в зависимост от общия брой точки, получени от допълнителните критерии, посочени в РАЗДЕЛ III т. 10.5 до 10.12.

8.7. В случаите, когато броят на кандидатстващите деца, отговарящи на еднакви условия, е по-голям от броя на свободните места, се пристъпва към избор чрез прилагане на процедура по генериране на случайни числа.

8.8. Близнаци се класират заедно над утвърдения брой ученици в паралелката, ако поне единият от тях е приет.

8.9. След всяко класиране, в ИСОДЗ, ПГУ и I клас се публикуват списъци на класираните деца, съдържащи инициали на кандидата, следвани от идентификационен номер, съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета, група по водещия критерий от РАЗДЕЛ III КРИТЕРИИ., от т. 10.1 до т. 10.4. и общ брой точки по допълнителните критерии от РАЗДЕЛ III КРИТЕРИИ., от т. 10.5 до т. 10.12. и генерирания случаен номер, в случаите на т. 11 от настоящата Система.

8.10. След всяко класиране родителят/настойникът получава информация по електронна поща за статуса на детето му – класирано/некласирано.

8.11. Задължение на родителите/настойникът е да следят информацията за класиранията и да спазват сроковете за записване.

8.12. В случай, че детето не се запише в училището, в което е класирано в определените срокове, мястото остава свободно за следващо класиране.

9. Записване

9.1. Родителите/настойникът могат/може да заявят/заяви записване на всеки класиран ученик по електронен път през Информационната система за прием на деца в общинските детски заведения, ПГУ в училищата и първи клас или на място в училището в рамките на установените срокове за записване.

9.2. В случаите, когато служебните проверки удостоверяват декларираните от родителя/настойника критерии записването на детето може да бъде извършено по електронен път до изтичане на срока за записване за съответното класиране.

9.3. В случаите, когато служебните проверки не удостоверяват декларираните от родителя/настойника критерии или при наличие на критерии, които не могат да бъдат удостоверени служебно, записването се извършва на място в училището при условие, че родителя/настойника или упълномощени с нотариално заверено пълномощно от тях/него лица представи/представят необходимите документи.

9.4. Всяко записано дете се отразява в ИСОДЗ, ПГУ и I клас от директора на училището, или от упълномощено със заповед от него лице, до изтичане на срока за записване за съответното класиране.

9.5. Дете, класирано чрез ИСОДЗ, ПГУ и I клас, не се записва, ако училищната комисия установи, че родителят/настойникът е заявил критерии, които не могат да бъдат доказани със съответните документи или служебни проверки. Мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

9.6. При неспазване на сроковете за записване, детето отпада от класирането и мястото се обявява за свободно за следващо класиране.

9.7. Директорът утвърждава окончателните списъци с приетите ученици по паралелки, в срок до началото на съответната учебна година.

9.8. Всички документи, свързани с кандидатстването, класирането и записването на детето се съхраняват от директора или упълномощено от него лице до края на съответната учебна година.

Отпада необходимостта родителите да внасят следните документи. Те ще бъдат осигурени служебно по електронен път:

1. Заявление за записване;
2. Оригинал на Удостоверение за промени на постоянен адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 16 към чл. 24, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението);
3. Оригинал на Удостоверение за промени на настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 17 към чл. 25, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението);
4. Оригинал на Удостоверение за семейно положение, съпруг/-а и деца, издадено от съответната районна администрация (Приложение № 5 към чл. 14, ал. 1 от Наредба за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението;
5. Оригинал на Удостоверение за настоящ адрес на детето, издадено от съответната районна администрация към деня на подаване на заявлението;
6. Решение на ТЕЛК на детето;
7. Оригинал на Удостоверение за завършена ПГУ.

Прилежаща територия на 43.ОУ, район „Илинден“

(актуални към 29.03.2021 г.)

На основание чл. 43 от НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование

ул. „Зографски манастир“ 011 ул. „Варна“ 006

ж. к. „Света Троица“ 145 А, 145 Б, 145 В, 145 Г, 145 Д, 145 Е, 145А А, 145А Б, 145А В, 145А Г, 145Б А, 145Б Б, 145Б В, 145Б Г, 145Б Д, 145В А, 145В Б,145В В, 145В Г ,  317А А, 317А Б, 317А В, 317А Г, 317А Д, 317А Е, 317А Ж  
ул. „Качаник“ 013
ул. “Преображенско въстание“ 014, 018
ж. к. „Света Троица“ 319 А, 319 Б, 320 А, 320 Б, 320 В, 321 А, 321 Б, 321 В, 322, 323 А, 324, 324 А, 327 А, 327 Б
бул. „Константин Величков“ 026, 026А
ж. к. „Света Троица“ 202 А, 202 Б, 202 В, 203 А, 203 Б, 203 В, 204 А, 204 Б, 204 В, 325 А, 325 Б, 325П, 326 А, 326 Б, 326 В
ж. к. „Илинден“ 003, 004
ул. „Враня“ 088, 092, 094, 096, 098, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 109, 109 А, 109 Б, 110, 111, 112, 114
ул. „Габрово“ 008, 014, 018, 020
ул. „Ген. Столетов“ 001, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 009 A, 009 Б, 010, 011 А, 011 Б, 014, 016, 018, 020, 022, 024
ул. „Алдомировска“ („Димитър Баковски“) 004, 006, 008, 010, 012, 014, 016, 018, 020
ул. „Димитър Петков“ 001, 002, 004, 006, 007, 008, 010, 011
ул. „Зайчар“ 029, 030, 031, 035, 037, 039, 040, 046
ул. „Илийчо П. Илиев“ 030, 032
ул. „Парник“ 001, 002, 003, 005, 006, 007, 008, 009, 010,011,012,013,017
ул. „Пловдив“ 009, 013 ул. „Петрич“ 014
бул. „Вълчо Иванов“ 002, 004, 006
бул. „Сливница“ 222, 228 А, 228 Б, 228 В, 228 Г, 228 Д
ж. к. „Света Троица“ 014 А, 014 Б, 014 В, 379 А, 379 Б, 379 В, 379 Г, 379 Д, 381 А, 381 Б, 382 А, 382 Б, 383 А, 383 Б
ж. к. „Света Троица“347, 347А, 347Б, 347В, 371 А, 371 Б, 371 В, 371 Г, 371 Д, 371 Е, 372, 373 А, 373 Б, 373 В, 373 Г, 374 А, 374 Б, 374 В, 374 Г, 374 Д, 375 А, 375 Б, 375 В, 375 Г, 375 Д, 376 А, 376 Б, 376 В, 376 Г, 376 Д, 376 Е, 380 А, 380 Б
ул. „Русе“ 008
ул. „Хвойна“ 005
ул. „Ямбол“ 009
ул. „Петрич“ 003, 005
ж. к. „Света Троица“ 015 А, 015 Б, 015 В, 016 А, 016 Б, 016 В, 016 Г, 349 А, 349 Б, 349 В, 349 Г, 349 Д, 350 А, 350 Б, 350А, 377 А, 377 Б, 377 В, 377 Г, 388 А, 388 Б, 388 В, 389

ПАРАЛЕЛКА МАТЕМАТИКА И ПРИРОДНИ НАУКИ  – с повече часове по математика, родинознание и човекът и природата, БЕЗ ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК в първи клас – ПРИМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН БРОЙ ЧАСОВЕ по предмети В РАЗДЕЛ Б /ИУЧ – избираеми учебни часове/

1.клас2.клас3.клас4.класобщ брой
Общ годишен брой часове за раздел Б96968085357
Математика 64644851227
Родинознание 3232  64
Човекът и природата  323466

ПАРАЛЕЛКА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК и ЛИТЕРАТУРА,  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК – с повече часове по български език и литература и английски език от първи клас – ПРИМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН БРОЙ ЧАСОВЕ по предмети В РАЗДЕЛ Б /ИУЧ – избираеми учебни часове/

1.клас2.клас3.клас4.класобщо
Общ годишен брой часове за раздел Б96968085357
Български език и литература32646468228
английски език64321617129

ПАРАЛЕЛКА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК И КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ  – с повече часове по английски език, компютърно моделиране и математика от първи клас – ПРИМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН БРОЙ ЧАСОВЕ по предмети В РАЗДЕЛ Б /ИУЧ – избираеми учебни часове/

1.клас2.клас3.клас4.класобщо
Общ годишен брой часове за раздел Б96968085357
английски език64323234162
Математика3232161797
компютърно моделиране 32323498

ПАРАЛЕЛКА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО И ТЕХНОЛОГИИ- с повече часове по изобразително изкуство, технологии и компютърно моделиране – ПРИМЕРНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛЕН БРОЙ ЧАСОВЕ по предмети В РАЗДЕЛ Б /ИУЧ – избираеми учебни часове/

1.клас2.клас3.клас4.класобщо
Общ годишен брой часове за раздел Б96968085357
Компютърно моделиране   343466
Изобразително изкуство3264  96
Технологии и предприемачество64324651193