ИНОВАЦИЯТА И ИНОВАТИВНИ ПРАКТИКИ

Отличие в категория „Значима иновация“ и отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“ на Държавна агенция „Закрила на детето“получи 43. ОУ „Христо Смирненски“.

Д-р Елеонора Лилова награди част от отличените в конкурса на Държавната агенция за закрила на детето „Аз гарантирам щастливо детство“

Иновацията, която 43. основно училище „Христо Смирненски“, гр.София прилага в периода 2021-2025 година, има две основни направления:

НАПРАВЛЕНИЕ#1. STEM КЛАСОВЕ

Прием в 1 и 5.клас в STEM/STEAM класове, разработени като концепция в съответствие с интересите на учениците в четири отделни направления на разширената подготовка по общообразователни предмети, включени в раздел А, както и подготовка по нови и интегрирани учебни предмети, , включени в раздел А, различни от утвърдените в рамковия учебен план за основната степен на образование от областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, програмирането,  населението и околната среда, учебни предмети, които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие в децата и учениците, като разширяват и допълват съдържание, което присъства интегрирано в други учебни предмети и е ранно кариерно ориентиране.

Паралелка природни науки и математика – нови учебни предмети в ЗУЧ  – Математика и логическо мислене – 5.клас 34 уч.часа/год., STEM математика и логика – 6.клас клас 34 уч.часа/год, Математически науки – 7.клас клас 36 уч.часа/год.; нови учебни предмети в ИУЧ – Природа и екология 5.клас 51 уч.часа/год., STEM природа и устойчиво развитие – 6.клас 51 уч.часа/год., Естествознание – 7.клас 36 уч.часа/год.;

Паралелка информационни технологии и английски език – нови учебни предмети в ЗУЧ  – STEM компютърни науки – 5.клас 34 уч.часа/год., дигитални приложения и умения – 6.клас 34 уч.часа/год., Компютърни науки – 7.клас 36 уч.часа/год.,

Паралелка изобразително изкуство и технологии – нови учебни предмети в ЗУЧ  –  Приложни и изящни изкуства 5.клас 34 уч.часа/год; Изящни изкуства и дизайн – 6.клас 34 уч.часа/год; Пластични и декоративни изкуства – 7.клас 36 уч.часа/год;

Паралелка български език и литература/история и цивилизации – интегрирани  учебни предмети в ЗУЧ  – Български писменост, култура и история– 5 и 6.клас 34 уч.часа/год., Български език и хуманитаристика – 7.клас клас 36 уч.часа/год.; нови учебни предмети в ИУЧ – Пътешествия в историята – 5.клас 34 уч.часа/год., Тайните на цивилизациите – 6.клас 51 уч.часа/год., история на древните общества – 7.клас 36 уч.часа/год.;

НАПРАВЛЕНИЕ#2: ВЕДАМО КЛАСОВЕ – дистанционна форма на обучение чрез платформата за синхронно дистанционно обучение ВЕДАМО за 5,6 и 7.клас по съответния рамков учебен план за дистанционна форма на обучение за ученици, както следва:

1. ученици, които по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, издаден от съответната експертна лекарска комисия, определена в Закона за здравето, не могат да се обучават в дневна форма;

2. ученици със специални образователни потребности;

3. ученици с изявени дарби;

4. ученици, които поради семейни причини пребивават трайно на територията на друга държава и не могат да посещават училище на нейната територия.

Учебните часове в синхронно дистанционно обучение ще са част от нормата преподавателска дейност на педагогическите специалисти.

43.ОУ е партньор в проект от фондация „Америка за България“  – на „Ведамо“ ЕАД  „Методически насоки и добри практики в онлайн и смесеното обучение от 1 до 12 клас“. Този наръчник за учители е резултат от проект „Методически насоки и добри практики в онлайн и смесеното обучение от 1. до 12. клас“ , който се изпълнява от Ведамо ЕАД в партньорство с Интегралния университетски център за електронно обучение (ИУЦЕО) към СУ „Св. Климент Охридски“, с финансовата подкрепа на Фондация „Америка за България“. Партньори по проекта са и 43. ОУ „Христо Смирненски“, гр. София и СУ „Паисий Хилендарски“, гр. Златица. Освен като електронно издание, което може да изтеглите от линка по-долу, наръчникът е наличен и под формата на интерактивно издание, което може да разгледате тук. В интерактивното издание, към всяка добра практика има записано видео-интервю с учителя-автор, който споделя своя опит и съвети за бъдещо прилагане на представения урок.
Наръчникът е със свободен достъп за всички заинтересовани.

https://www.vedamo.com/bg/teachers-handbook/

Предлаганата иновация си поставя следните цели по направления:

ЗА УЧЕНИЦИТЕ и РОДИТЕЛИТЕ:

 – избор на разширена подготовка по общообразователни предмети в избираеми учебни часове за целия начален етап на основното образование при прием в 1.клас;

– обучение в STEM класове в прогимназиален етап с последните тенденции в световното образование;

– дистанционна форма на обучение чрез интерактивна платформа за синхронно дистанционно обучение ВЕДАМО, която дава възможност да бъдат активни участници чрез учебни дейности в онлайн обучението, а не само пасивни слушатели в онлайн урока;

– възможността да се обучават по иновативни учебни планове и нови учебни предмети, съобразени изцяло с техните интереси, което ще повиши мотивацията им за учене;

– обучение чрез иновативни методи на преподаване, проекто-базирано обучение, обърната класна стая, учене чрез правене;

– активно участие в проекти, състезания и образователни дейности в клубове и занимания по интереси;

– ранно кариерно ориентиране;

– повишаване на дигиталните компетентности, уменията за самостоятелно учене, социалните, културни и граждански компетенции, инициативността, уменията за подкрепа на устойчиво развитие, четивната и функционалната грамотност, математическите компетенции, уменията за общуване на български и чужд език;

– увеличаване на престижа, доверието и интереса към училището и привличане на нови ученици, създаване на градивна конкуренция за място в обявените паралелки;

ЗА УЧИТЕЛИТЕ:

– повишаване на квалификацията и уменията за създаване на дигитални образователни ресурси;

– активно участие във вземането на компетентни решения по организацията на училищния живот и ефективна работа в екипна среда – по проектите за учебни програми на новите и интегрирани учебни предмети за проекта за иновация работят 17 педагогически специалисти;

– повишаване и усъвършенстване на уменията за преподаване в дигитална среда, за методите на преподаване в синхронна и асинхронна учебна среда ;

– привличане на млади, компетентни и можещи млади учители за работа в добре организирана, модерна и иновативна училищна среда с мотивирани ученици;

– самочувствие и гордост от приноса си за имиджа на училището, изграждане на колектив от мотивирани учители, които имат уменията и свободата да обучават в модерна и иновативна училищна среда;

ЗА УЧИЛИЩЕТО:

– престиж и разпознаваемо име сред училищата в гр.София;

– изпълнение на заложените в Стратегията приоритети;

– модернизация на учебния процес и учебната среда;

– мотивирани ученици и високи постижения в образователния процес, в състезания и олимпиади;

– увеличаване броя на учениците  при запазване на едносменния режим;

43.ОУ избира да следва и прилага съвременните образователни тенденции и нагласите в търсенето на дистанционна форма на обучение сред родители и ученици.

Последните тенденции в световното, европейското и българското образование са в областта на STEM и STEAM обучението, което приоритетно се прилага предимно в гимназиалния етап на средното образование. Учениците, обучавани по стандартни, спрямо рамковия учебен план, училищни учебни планове в прогимназиален етап трудно разбират приоритетите на съвременното образование, не знаят и не разбират смисъла на STEM образованието и необходимостта от него. Твърдим, че родителите също нямат достатъчно информация и все още традиционно предпочитат паралелки с интензивно изучаване на чужди езици. С цел да дадем приоритет на обучението в природни науки, математика и информационни технологии, заявяваме готовността и желанието си да подготвим нашите ученици още от прогимназиален етап в разбирането, изучаването и необходимостта от знания и умения в тези приоритетни области на 21.век. Уменията за разбиране на принципите на устойчивото развитие, пречупени през 17 цели на ООН за устойчиво развитие, считаме, че са приоритетни за бъдещите поколения и имат категорично място и приоритет в образованието. Знаейки, че учениците имат многообразни интереси и извън STEM предметите, предлагаме паралелка и с разширена подготовка в областта на изкуствата и технологиите, както и паралелка в областта на хуманитарните науки с разширена подготовка по български език и литература и история и цивилизации. За всички паралелки сме създали иновативни учебни планове, които включват нови и интегрирани учебни предмети, създали сме и проекти на учебни програми за тях, приложени към настоящия проект. Считаме, че учениците чрез техните родители, имат право да избират приоритетно акцентите в общообразователната и разширената подготовка спрямо съвременните тенденции в образованието, интересите, уменията и талантите си в училищния план прием в 1 и 5.клас.

Подготвя децата за предстоящи технологични иновации:

Учи децата да бъдат проактивни по отношение на технологиите. Подготвя децата за технологичните иновации, които несъмнено ще срещнат през живота си. Все повече и повече технологиите са неразделна част от живота, която децата трябва да разберат и ползват.

Подобрява уменията за решаване на проблеми:

STEM образованието изгражда и насърчава уменията за решаване на проблеми. В STEM дейностите учениците се учат как да анализират проблемите и след това работят, за да ги коригират и преодолеят.

По-добро разбиране на понятията:

Децата трябва да ангажират и прилагат концепции по-дълбоко, по-задълбочено, което води до по-добро разбиране на понятията.

Прилагане на знания:

STEM е мотивиращ, ангажиращ и вдъхновен от реалния свят. Знанията се преподават по начина, по който се използват в реалния свят, като понятията и предметите се преплитат безпроблемно. Децата интегрират и прилагат всички тези знания.

Вдъхва творчество и иновации:

Творчеството може да съществува съвместно с науката и технологиите и да доведе до творчески кариери като в архитектурата и графичния дизайн. В нашия свят на иновации творчеството е горивото за нови технологии и идеи. Творчеството позволява на учениците да виждат проблемите по нов начин и да мислят нестандартно.

Преподава работа в екип, сътрудничество и комуникация:

STEM го прави достъпен за деца от всички нива на способности. Дори в рамките на един екип, различни нива на способности могат да работят заедно и да учат заедно. Предаването на знания, открития и решения точно и ефективно, независимо дали чрез запис на данни, писане на отчети или презентации, е от ключово значение за предприемането на действия.

Насърчава поемането на риск:

Наблюдаването на нуждите, разработването на идеи, експериментирането с решения насърчава важно ниво на поемане на риск, което много деца искат да избегнат. Децата ще се научат да отстояват идеята си, да я реализират и ако не успее, да опитат отново.

Пълно обучение:

Децата ще изпитат целия процес на завършване на проект от началото до края. Уменията да се научат как да изследват, планират, събират данни, проектират и правят заключения са жизненоважни за успеха на децата, които искат да решат реалните нужди.

Изгражда постоянство и решителност:

Учениците имат свободата да мислят критично, творчески и да правят иновации. И се предоставят възможности на децата да се провалят и да опитат отново в безопасна среда. Той подчертава стойността на неуспеха като възможност за учене и помага да се възприемат грешките. Това дава на децата увереност да поставят цели и да предприемат измерими стъпки за постигането им.

Подхранва любовта към ученето:

STEM насърчава любовта към ученето, внушавайки страст и стремеж към учене. Той движи любопитството и вярата в способностите на детето и жаждата за знания. С тези умения в инструментариума си, те ще бъдат оборудвани за справяне с предизвикателствата на средното, висшето образование и реалния свят.

Основните резултати за учителите от прилагането на предложената иновация са, както следва:

  1. Повишаване на квалификацията и позитивна професионална трансформация;
  2. Усвоява и прилага нови методи на преподаване;
  3. Нови отговорности в образователния процес – методи за обучение, базирани на проекти, Преподаване по създадена от самите тях и одобрена учебна програма с ясни цели за обучение;
  4. Създаване на среда в класната стая, която е благоприятна за обучение и е подходяща за зрелостта и интереса на учениците;
  5. Оценява по нов начин  постиженията на учениците чрез проследяване на резултатите и създаване на доклади за напредъка, работа с по-мотивирани за постижения ученици, изграждане на ефективни взаимоотношения с родители и ученици чрез редовна комуникация, научаване на учениците да работят съвместно за решаване на проблеми и да мислят както логически, така и творчески; прилагане на индивидуален подход в обучението;

3. Използва разнообразни техники за обучение, медии за обучение и изпълнение оценки, които насочват учебния процес към целите на учебната програма и ученика.

4. Използва технология за насърчаване на обучението, творчеството и сътрудничеството.

5. Работи директно с училищни администратори и персонал при разработването, внедряването,

и оценка на STEM инициативи и учебна програма.

6. Организира, разработва и координира специални STEM събития / дейности.

7. Тренира и интегрира учители по STEM инициативи и най-добри практики в STEM области.

8. Служи за връзка с потенциални или избрани доставчици на STEM, за да се определи най-доброто

ресурси, опции и иновации, които ще оптимизират учебния опит за учениците и персонал.

9. Инициира нови програми, които поддържат STEM визията.

10. Споделя  и създава STEM събития и дейности чрез социални медии, като Facebook, Twitter и Instagram.

11. Посещава професионално развитие и обучение, свързани със STEM програми и методологии, следейки за текущите изследвания.

STEM ефективно взаимодействие в училищната общност Ентусиазмът на родителите за образователния опит на децата им е незаменим за устойчивата семейна ангажираност и отношението към училището и образованието.. Данните от PISA показват, че колкото повече родители се интересуват от училищните дейности на учениците, толкова по-добри са учениците в математиката и науката. Освен това, данните от PISA разкриват, че учениците, чиито родители ги насърчават да бъдат уверени, имат по-високи постижения в математиката и науката, отколкото техните връстници, чиито родители не са го правили. Когато родителите възпитават позитивно отношение, това помага на учениците да се справят с предизвикателството да учат математика и науки. В много случаи родителите нямат достатъчно STEM знания и не знаят как да насърчат детето си да бъде уверено в своето обучение или все още не разбират необходимостта и същността на STEM обучението. Ангажираните родители могат да бъдат изключително полезни, представяйки идеи и проекти на STEM на децата, ако имат по-добро разбиране на темите и уменията в тази област. Учениците се нуждаят от достъп до технологии у дома, за да продължат обучението си по STEM, като същевременно повишават своята цифрова грамотност. С образователния интернет родителите могат да работят с децата си, като спомагат за повишаване на тяхното доверие в STEM.

Родителите трябва да насърчават децата си към STEM образование от най-ранна възраст, за да могат да създадат солидна основа за това. STEM сферата е бързо развиваща се област с добри бъдещи възможности за работа. Ако децата започнат да обръщат внимание на STEM от най-ранна възраст, тогава има голям шанс да развият интерес към STEM образованието.

Целите на училищната интегрирана образователна рамка STEM за преподавателите са: – увеличаване на знанията за съдържание на STEM и – увеличаване на знанията за педагогическо съдържание за преподаване и интегрирането на теми по STEM. Целите за преподавателите се фокусират върху изграждането на знания за предмета и педагогическото съдържание в областта на опит на учителите, заедно със STEM интегрирани предмети. Възможности за осъществяване на връзки между традиционните и STEM темите, като преглед на стандартите за обучение, разбиране на последователността и прогресията, практикуване и усъвършенстване на технологията, разбиране и оценяване на концепцията за интеграция на STEM и комфорт при излагане на учениците на интегрирани STEM учебни преживявания се предлагат в улесняване на целите за преподаватели

Интегрираните резултати от обучение за преподаватели по STEM включват: – промени в практиката и – повишено съдържание на STEM и познания за педагогическо съдържание. Резултатите за преподавателите могат да бъдат очевидни чрез повишено съдържание и познания за педагогическо съдържание, повишено разбиране на концепциите за интегриране на STEM и повишена самоефективност при планирането и изпълнението на интегрирани уроци по STEM или други дейности за ученици.

Въпреки че има много фактори, които трябва да се вземат предвид при прилагането на интегрирано STEM обучение, рамката се фокусира върху три: – дизайн на обучението, – подкрепа на преподавателя и  корекции в учебната среда.  Дизайнът обхваща широк спектър от подходи за преподаване от традиционно обучение до ориентирани към учениците, опитни или отворени подходи. Реализираният учебен дизайн свързва практики от конкретна област с начина на преподаване, като например използване на подходи, базирани на проблеми, за да се развие разбирането за инженерния дизайн и решаването на проблеми. За да се осъществи ефективно прилагане, преподавателите се нуждаят от непрекъсната подкрепа и ангажираност, които подобряват знанията за STEM съдържание и променят преподавателските практики, особено по начини, които изграждат самоефективност за интеграция на предмета. Корекциите на учебната среда се обмислят за преподаватели и ученици. Може да е необходимо повече време в клас за експериментиране или подобряване на дизайна, може да се наложи да се удължи планирането на уроците, преподаването в екип може да се разшири, като стане по-интердисциплинарен, и да се развият професионални учебни общности, специфични за интеграцията на STEM.

Учители, които вярват, че технологията прави уроците по-интересни, по-лесни и забавни, осигуряват разнообразие и мотивация в тяхната преподавателска практика. Така че е важно да се планират и изпълнят училищните реформи и интеграция на ИКТ чрез модифициране на нагласите на учителите и възприятия.

Докато учениците са целите на всички образователни усилия, учителите са централните агенти на образователната система, особено когато се има предвид ИКТ и тяхната връзка със STEM. ИКТ са неразделна част от съвременния свят и тези технологии присъстват у дома и в общността, както и в училищата.

Обучението, основано на STEM, учи децата повече от концепциите за наука и математика. Фокусът върху практическото обучение с реални приложения помага да се развият различни набори от умения, включително креативност и умения от 21-ви век.

Уменията на 21-ви век включват медийна и технологична грамотност, производителност, социални умения, комуникация, гъвкавост и инициативност. Други умения, постигнати чрез STEM обучение, включват решаване на проблеми, критично мислене, креативност, любопитство, вземане на решения, лидерство, предприемачество, приемане на неуспехи и други. Независимо от бъдещия път на кариера, разглеждан от тези деца, тези набори от умения изминават дълъг път, за да ги подготвят да бъдат иновативни.