ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

ОФЕРТИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОТВОРЕНИ ОТ КОМИСИЯТА НА 02.04.2021 В 12.00Ч В 43.ОУ, КАТО ПРИ НАЛИЧИЕ НА ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОТ КАНДИДАТСТВАЩИТЕ ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА, ЩЕ СЕ СПАЗВАТ ВСИЧКИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ ЗА ДИСТАНЦИЯ И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА.

Срокът за подаване на оферти се удължава до 12.03.2021г.

На основание чл. 289, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и чл. 4 от Правилата за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община Правила за изменение и допълнение на Правила за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община, приети от Столичен общински съвет с Решение № 136 по Протокол № 30 от 06.04.2017 г., доп. – Решение № 639 по Протокол № 40 от 28.09.2017 г., изм. – Решение № 756 по Протокол № 43 от 09.11.2017 г., изм. и доп. – Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г., проведена анкета сред родителите и входирани заявления от родители за избор на извънкласни дейности

43. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ““ – ГР. СОФИЯ

ОБЯВЯВА

КОНКУРС ЗА

ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ИЗВЪНКЛАСНИ ДЕЙНОСТИ от 01.06.2021Г.

І. Видове извънкласни дейности: Извънкласните дейности са образователни услуги извън учебните програми, прилагани в съответното училище, съобразени с възрастовите особености и индивидуалните възможности и потребности на учениците.

 1. ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ – АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 1-7.КЛАС
 2. НАРОДНИ ТАНЦИ 1-7.КЛАС
 3. МОДЕРНИ ТАНЦИ 1-7.КЛАС
 4. БАСКЕТБОЛ 1-7.КЛАС
 5. ФУТБОЛ 1-7.КЛАС
 6. БОЙНИ ИЗКУСТВА 1-7.КЛАС – КАРАТЕ

ІІ. Извънкласните дейности се осъществяват от физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър, или от юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния си акт извършването на стопанска дейност при условията на чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на училищните настоятелства. Право да предоставят спортни услуги имат само лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове, вписани в публичния национален регистър на Министерство на младежта и спорта.

ІІІ. Необходими документи за участие в конкурса:

         (1) Списък на документите;

(2) Заявление за участие;

(3) Заверено от участника копие на документа за регистрация или единен идентификационен код /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице – копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, участниците са длъжни да представят удостоверение за актуално състояние – оригинал или заверено копие. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава /устройствения правилник/ на дружеството;

(4) Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 – 7 и 14 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на ученици, с които работи в училището, ако това заплащане е от името и за сметка на учениците и техните родители, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от кандидата.

(5) Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател;

(6) Референции от институции и организации, доказващи качеството на определената извънкласна дейност – до 10 на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми.

(7) Проект на договор, в който се попълват данните на кандидата и се подписва от него.

(8) а) Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище;

б) Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената извънкласна дейност – дипломи, удостоверения, сертификати и др.;

в) Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище – копия на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверение от НОИ;

г) Програма за обучение на учениците в определената извънкласна дейност, която да е представена на български език;

д) Индивидуална цена на обучение на ученик за 1 астрономически час за определената извънкласна дейност.

е) Социална отговорност – % – процент ученици от група, които ще ползват безплатно определената извънкласна дейност;

ж) Срок, за който ще бъде предоставена определената извънкласна дейност, но не по-дълъг от 3 учебни години.

 ІV. Критерии за оценка на офертите:

(1) Степен на квалификация на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказана с посочените в чл. 9, ал. 8, буква „б“ – максимален брой точки 25. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а) за степен бакалавър – 5 т.

б) за степен магистър – 10 т.

в) за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената извънкласна дейност /професионално-квалификационна степен, специализирани курсове и обучения, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др. научни степени/ – 15 т.

Максималният брой точки по този критерий е сбор от точките за степен на образование и допълнителна професионална квалификация.

(2)Професионален опит на преподавателите, които ще осъществяват определената извънкласна дейност в съответното училище, доказан с посочените в чл. 9, ал. 8, б. „в” документи – максимален брой точки 25. Максималният брой точки за професионален опит се образува като средноаритметичен сбор от точките за професионален опит на всеки преподавател от списъка, по следните показатели:

– при липса на професионален опит – 5 т.;

– до 3 години – 15 т.;

– над 3 години – 25 т.

(3) Програма за обучение на учениците в извънкласната дейност, която да е представена на български език – максимален брой точки 20. Максималният брой точки се образува по следните показатели:

а) Ясно формулирани цели и определена връзка със съдържанието на образователното направление – 10 т.;

– при несъответствие – 0 точки;

– при непълно съответствие – 5 точки;

– при пълно съответствие – 10 точки;

б) Очакваните резултати са постижими за съответната възрастова група – 10 т.;

– при несъответствие – 0 точки;

– при непълно съответствие – 5 точки;

– при пълно съответствие – 10 точки;

(4) (Изм. – Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.) Индивидуална цена за обучение за 1 астрономически час на ученик – максимален брой точки 20.

Броят точки се определя по следната формула:

Цена на ИД =Най-ниската предложена цена                                          х 20
 Цената, предложена от съответния участник

ИД – извънкласна дейност

(5) (Изм. – Решение № 118 по Протокол № 49 от 15.03.2018 г.) Социална отговорност – максимален брой точки 10.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

– 10 %, които ще ползват безплатно ИД – 5 т.;

– 20 %, които ще ползват безплатно ИД – 10 т.

Максималният брой точки по всички критерии е 100. 

 Начин на провеждане на конкурса: по документи

V. Срок за подаване на документите за участие в конкурса:

      От 22.02.2021г. до 08.03.2021 г.вкл., от 09.00ч.-16.00ч.

      гр.София, бул.“Сливница“ №45, библиотека

VІ. Документите следва да бъдат подадени в рамките на обявения срок всеки работен ден , като се поставят както следва:

 • в плик „А“ – документите по т. ІІІ – от 1 до 7 включително.
 • в плик „Б“ с надпис „Оферта“ – попълнената оферта, съгласно изискванията на т. ІІІ – 8.
 • Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, върху който се слага входящият номер в училището.
 • При подаването пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване, като върху всеки един от тях се поставя наименованието/името на кандидата, определената извънкласна дейност, входящ номер, с посочени дата, месец, година и час.
 • ПРОЕКТ НА ДОГОВОР Е ДОСТЪПЕН В САЙТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА – към ПРАВИЛА за осъществяване на извънкласни дейности в общинските училища на територията на Столична община

VІІ. Начин на провеждане на конкурса:

(1) Конкурсът се провежда по документи от комисия, която се назначава със заповед на директора на училището.

(2) В комисията участват представители на училището, на Училищното настоятелство и/или на Обществения съвет. При необходимост член на комисията може да бъде и външен експерт – специалист в съответното образователно направление. При отваряне на пликовете имат право да присъстват съответното физическо лице, а за юридическите лица – управителят на фирмата-кандидат, или упълномощено от него лице – за определената извънкласна дейност. Всички документи, които се намират в плик „А“ и в плик „Б“ се подписват на всяка страница от двама члена на комисията и от съответното физическо лице, а за юридическите лица – от управителя на фирмата кандидат, или от упълномощено от него лице. Кандидат или негов представител присъстват само при отваряне на пликовете и подписване на документите. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания. Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти за определената извънкласна дейност, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване на срока се поставя на видно място в сградата на училището и на интернет-страницата на училището.

(3) Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на училището. Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, които не е представил някои от посочените документи в чл. 9, от ал. 1 до ал. 7 включително.

(4) Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите. За работата си комисията съставя протокол, който се предава на директора на училището с входящ номер. Работата на комисията и резултатите, отразени в протокола подлежат на контрол от директора на училището.

(5) В срок от три работни дни от получаване на протокола, директорът на училището издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. В заповедта се изписват по реда на класирането всички кандидати и съответно техния брой точки, като се посочват и недопуснатите кандидати. Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на всички участници. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс и чл. 259, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование. След изтичане на срока за обжалване директорът сключва договор със спечелилия конкурса участник.

(6) Извънкласните дейности ще се провеждат съобразно действащите разпоредби в условия на  извънредната епидемична обстановка и заповедите на министъра на здравеопазването, като началото им може да бъде отлагано, ще се провеждат във време извън седмичното разписание на учебните часове, при наличие на свободна база и след съгласуване на графика за провеждане с директора на училището.