Уважаеми колеги, във връзка с организацията на новата 2020/2021 учебна година е необходимо да проведем извънредно Общо събрание и извънреден Педагогически съвет на 01.09.2020г. от 10.00ч, със следния дневен ред:

 

  1. Отчет на директора за извършените дейности по организация на новата учебна година и ремонтни дейности на територията на училището в периода юли-август 2020г, отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие. – Общо събрание
  2. Определяне на членове на комисии за актуализация на училищните нормативни документи.
  3. Приемане на вътрешни правила за ритуализация на училищния живот, определяне на комисия за организация на Тържествен педагогически съвет на 15.09.2020г. и комисия за организация на тържествено откриване на учебната година.
  4. Организация на пропускателен режим в условия на присъствени учебни занятия, определяне на класни стаи по паралелки и санитарни изисквания.
  5. Приемане на дневен почасов график и организация за провеждане на родителски срещи до 11.09.2020г.
  6. Приемане на дневен почасов график и организация за раздаване на учебни комплекти по паралелки.
  7. Обявяване на конкурси за извънкласни дейности, съгласно резултати от проведена анкета сред родителите.
  8. Текущи въпроси.

Съгласно чл.175 от Кодекс на труда, педагогическите специалисти могат да прекъснат платения си годишен отпуск с писмено волеизявление и по взаимно съгласие с работодателя.

By admin