Списък на индикативните услуги предоставяни от 43. ОУ „Христо Смирненски“

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища

Приемане на деца в първи клас в държавните и в общинските училища

Издаване на удостоверение, че детето е записано като ученик/ученичка, за новата учебна година и че е записан/а в книгата за подлежащите на задължително обучение деца до 16-годишна възраст

Приемане на ученици в V клас по училищен прием в неспециализираните училища

Издаване на заповед  за признаване или отказ за признаване на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава

Издаване на удостоверение за завършен клас на учениците, завършили  I, II и III клас

Издаване на удостоверение на учениците, завършили ІV клас, за завършен начален етап на основното образование, в което се вписват годишните оценки по учебните предмети за ІV клас

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Заявления

 

Сключени договори по национални програми

Договор „Школо“

Договор А 1

By admin